Belasting op de uitreiking van administratie bescheiden

De Gemeenteraad,

Gelet artikel 170 van de Grondwet ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Gezien de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;

Gelet op zijn beraadslaging van 19/11/2013 met betrekking tot het innen van een belasting op het uitreiken van administratieve bescheiden, uitvoerbaar verklaard op 09/01/2014 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Gezien de wet van 4 december 2012 wijzigend het Wetboek van de Belgische nationaliteit opdat de verwerving van de Belgische nationaliteit neutraal zou zijn op het standpunt van de immigratie, effectief is op 01/01/2013.
Bijgevolg, als gevolg van de toenemende werklast van de dienst burgelijke stand en het verlies van inkomsten van de dienst van de bevolking, is het noodzakelijk om de belasting op het samenstellen van het verklaringsdossier van nationaliteit te verhogen;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting regelmatig aan te passen;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT VAST :

Het volgende reglement op de uitreiking van administratieve bescheiden vanaf 01/01/2015 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

De belasting heeft als basis de uitreiking van administratieve bescheiden zoals hieronder beschreven :

Identiteitskaarten (belgen of vreemdelingen) :

Identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar :

1,25 € voor het afleveren of voor een duplicaat.

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID),

in toepassing  van het M.B. van 03/03/2009 :

1,25 € + de productiekosten; 

Elektronische identiteitskaarten, in toepassing van de K.B. van 25/03/03 en 08/10/81 :

 • 2015 : 6,25€ + de productiekosten
 • 2016 : 6,35€ + de productiekosten                                               
 • 2017 : 6,45€ + de productiekosten
 • 2018 : 6,60€ + de productiekosten
 • 2019 : 6,70€ + de productiekosten

      

Biometrissche verblijfsvergunning voor vreemdelingen buiten Europese Unie :

 • 2015 : 6,25€ + de productiekosten
 • 2016 : 6,35€ + de productiekosten                                                
 • 2017 : 6,45€ + de productiekosten
 • 2018 : 6,60€ + de productiekosten
 • 2019 : 6,70€ + de productiekosten

 

Herdruk van de PIN- en PUK-codes voor de elektronische identiteitskaarten :

 • 2015 : 5,40€ 
 • 2016 : 5,50€                                                
 • 2017 : 5,60€                                                
 • 2018 : 5,70€                                                
 • 2019 : 5,80€

 

Verblijftitels voor vreemdelingen :

Immatriculatiegetuigschriften:

Voor een eerste titel, voor een verlenging, voor een duplicaat, voor een titel bestemd voor jongeren van minder dan 16 jaar :

 • 2015 : 6,00€
 • 2016 : 6,10€                                               
 • 2017 : 6,20€                                               
 • 2018 : 6,35€                                               
 • 2019 : 6,45€                                               

De belasting is niet van toepassing voor de onderdanen van de E.E.G. lidstaten die aanspraak kunnen maken op de toepassing van artikel 40 van de wet van 15/12/1980, evenals op de leden van hun familie die hun hoofdverblijf in de gemeente gevestigd hebben, die, ingevolge hun bijzonder statuut, vrijgesteld worden van inschrijving in het bevolkingsregister.

Andere dokumenten uitgereikt aan vreemdelingen (K.B. van 08/10/1981) :

(verklaring van aankomst, bijlage 15, verblijfstitel, bijlage 35, enz...).

 • 2015 : 6,00€
 • 2016 : 6,10€                                               
 • 2017 : 6,20€                                               
 • 2018 : 6,35€                                               
 • 2019 : 6,45€                                               

        

Opening van een dossier « Vreemdeling » (afkomstig uit het buitenland) voor inschrijving in de gemeente :

 • 2015 : 29,70€ par dossier
 • 2016 : 30,50€ par dossier                                               
 • 2017 : 31,20€ par dossier                                               
 • 2018 : 31,90€ par dossier                                               
 • 2019 : 32,75€ par dossier                                               

 

Nationaliteitsdossier :

 • 2015 : 83,50€ per dossier
 • 2016 : 85,00€ per dossier                                               
 • 2017 : 87,00€ per dossier                                               
 • 2018 : 88,50€ per dossier                                               
 • 2019 : 90,50€ per dossier                                               

 

Paspoorten :

voor de uitreiking van een nieuw paspoort :

 • 2015 : 26,50€
 • 2016 : 27,00€                                               
 • 2017 : 27,50€                                     
 • 2018 : 28,00€                                               
 • 2019 : 28,50€                                               

 

voor de uitreiking van een paspoort voor jongeren (van minder dan 12 jaar) :

 • 2015 : 1,90€
 • 2016 : 1,90€                                               
 • 2017 : 1,95€                                     
 • 2018 : 1,95€                                               
 • 2019 : 2,00€                                               

 

Rijbewijzen :

Voorlopige rijbewijzen en duplicaat :

 • 2015 : 8,45€
 • 2016 : 8,65€                                              
 • 2017 : 8,85€                                     
 • 2018 : 9,00€                                               
 • 2019 : 9,25€                                               

 

Permanente rijbewijzen (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en           DE) en duplicaat :

 • 2015 : 8,45€
 • 2016 : 8,65€                                               
 • 2017 : 8,85€                                     
 • 2018 : 9,00€                                               
 • 2019 : 9,25€                                               

 

Internationale rijbewijzen en duplicaat  :

 • 2015 : 8,45€
 • 2016 : 8,65€                                               
 • 2017 : 8,85€                                     
 • 2018 : 9,00€                                               
 • 2019 : 9,25€                                               

 

Getuigschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand :

Attesten, uittreksels, eensluitend verklaarde kopie, wettingen van handtekeningen, vergunningen, model 8, inlichtingen over de bevolking, de burgerlijke stand, getuigschriften van wettelijke samenwoning en andere getuigschriften;

Uitschriften, afschriften of uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand of uit de registers welke de akten betreffende de nationaliteit bevatten :

 • 2015 : 8,45€ voor elk exemplaar
 • 2016 : 8,65€ voor elk exemplaar
 • 2017 : 8,85€ voor elk exemplaar
 • 2018 : 9,00€ voor elk exemplaar
 • 2019 : 9,25€ voor elk exemplaar

 

Ouderlijke machtiging:

 • 2015 : 5,00€ voor elk exemplaar
 • 2016 : 5,10€ voor elk exemplaar
 • 2017 : 5,20€ voor elk exemplaar
 • 2018 : 5,30€ voor elk exemplaar
 • 2019 : 5,40€ voor elk exemplaar

 

Huwelijksboekjes : € (zonder inbegrip van de belasting op het huwelijksgetuigschrift bevat in het boekje)

 • 2015 : 54,50€
 • 2016 : 55,50€                                             
 • 2017 : 57,00€                                     
 • 2018 : 58,50€                                               
 • 2019 : 59,50€                                               

 

Verklaring van wettelijke samenwoning : (exclusief belasting met betrekking tot het certificaat van de wettelijke samenwoning).

 • 2015 : 26,00€
 • 2016 : 26,50€                                               
 • 2017 : 27,00€                                     
 • 2018 : 27,50€                                               
 • 2019 : 28,00€                                               

ARTIKEL 2

Zijn vrijgesteld van de belasting :

dokumenten afgeleverd aan behoeftige personen of begunstigden van een leefloon.  De behoeftigheid dient gestaaft te worden met afdoende bewijsstukken;

toelatingen voor filantropische, sportieve, filosofische, godsdienstige of politieke manifestaties;

dokumenten gevraagd door de rechterlijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen evenals de instellingen van openbaar nut;

toelatingen die uitzonderlijk afgeleverd worden ter gelegenheid van manifestaties die door of met het behulp van de gemeente georganiseerd worden;

verklaringen voor eensluitend afschrift van bescheiden, afgeleverd in het kader van werkonderzoek ;

uittreksels uit het strafregister afgeleverd aan werkaanvragers.

ARTIKEL 3

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen waaraan deze dokumenten worden uitgereikt hetzij op verzoek, hetzij van ambtswege door de gemeente.

ARTIKEL 4

De belasting wordt kontant geïnd, d.w.z. ontvangen op het ogenblik van het uitreiken van het dokument.

Het bewijs van betaling wordt vastgesteld door het aanbrengen van een ticket die het betaalde bedrag aanduidt of van een kwitantie afgeleverd door de Gemeenteontvanger.

De personen of instellingen die aan de belasting onderworpen zijn en die een aanvraag indienen om een of ander dokument te verkrijgen, zijn verplicht op het ogenblik van hun aanvrag het bedrag van de belasting in bewaring te geven, wanneer dit dokument niet onmiddellijk kan uitgereikt worden.

ARTIKEL 5

De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL  6

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.