Uittreksel uit het Strafregister

Loket 2 tel 02.674.74.21-23

Openingsuren : maandag, dinsdag en vrijdag van 08u00 tot 12u00

Woensdag van 08u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00
Donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u: permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact )
zaterdag van 10u00 tot 12u00 (permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact)
juli en augustus van 08u00 tot 12u00 -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.

Rijbewijzen en dienst vreemdelingen: geen permanentie: uurrooster: maandag, dinsdag, vrijdag: van 8u00 tot 12u00. Woensdag en donderdag van 8u00 tot 12u00 et van 14u00 tot 17u00.

 

Juli en augustus: ma-di-wo-vr: 8u tot 12u, do: 7u tot 13u (geen permanentie op zaterdag)

Het uittreksel uit het Strafregister is een document dat eventuele veroordelingen vermeldt. Het is ook bekend als het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

De aanvrager moet zich persoonlijk met zijn identiteitskaart aan het loket melden

Elektronisch loket

Uittreksel strafregister

1/ Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente

 • Als u in België woont of verblijft.
 • Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.

Typeformulier

U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u:

Maak dan bij voorkeur gebruik van  het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).

 • Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.
 • Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.

Centraal strafregister versus gemeentelijk strafregister

Het uittreksel dat uw gemeente aflevert, neemt de vorm aan van ofwel:

 • een uittreksel uit het Centraal Strafregister > 75 % van de gemeenten zijn op dit moment aangesloten;
 • een uittreksel opgemaakt op basis van het gemeentelijk strafregister.

Beide uittreksels zijn  rechtsgeldig (PDF, 814.3 KB).

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Belgische gemeenten aangesloten zijn op het Centraal Strafregister. Klik hier voor meer info.

2/ Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister

 • Als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België.
 • Gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS.
 • Gemachtigde administratieve instanties (art.593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19.7.2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Diplomaten.

Hoe aanvragen?


Per brief of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

Drie modellen van uittreksels

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

Meer info

 

Wie mag het uittreksel vragen ?


Iedere inwoner van de gemeente, hetzij Belg hetzij vreemdeling, mag een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dergelijke aanvragen mogen vanzelfsprekend slechts ingewilligd worden voor zover zij betrekking hebben op de aanvrager zelf.


Aan wie mag het uittreksel afgegeven worden ?

 
Het uittreksel mag enkel afgegeven worden aan de persoon op wie het betrekking heeft en kan, behoudens de hierboven vermelde uitzonderlijke gevallen wat de openbare overheden betreft, nooit rechtstreeks worden afgegeven aan een private organisatie of een particulier die de overlegging ervan eist. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niets zich verzet tegen de afgifte aan derde personen van uittreksels die betrekking hebben op personen die zich wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid bevinden om zelf een uittreksel aan te vragen of in ontvangst te nemen, voor zover deze derde personen bewijzen dat ze daartoe door de betrokkenen behoorlijk gemachtigd zijn + identiteitskaart van de aanvrager.
 

Afleveringstermijn

art. 595 en 596 eerste lid Sv. : 3 dagen

art. 596 tweede lid Sv. : 1 week

Kosten 2018: 9 € of gratis

 

Bron en meer info www.justitie.belgium.be