Retributie voor administratieve diensten verleend aan derden

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 19/06/2018 met betrekking tot de retributies voor administratieve diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 25/07/2018 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;

Overwegende dat de administratieve diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te laten dragen;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Gezien de Ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen;

Gezien de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing tot wijziging van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen ;

Gezien de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld ;

Gezien de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft ;

Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 21/10/2014 ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

S T E L T    V A S T :

Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

De retributie heeft als basis de administratieve diensten verleend aan derden beschreven zoals volgt :

 A. BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING :

- Aanvragen van het overschrijven van akten van burgerlijke stand opgesteld  door vreemde  overheden :

per akten :

. 2018 : 53,00€

. 2019 : 54,00€

 

- Wijziging van voornaam:

Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen:

Als er meer dan één voornaam wordt vervangen,

is er slechts één vergoeding

. 2018 : 490,00€

. 2019 : 500,00€

 

- Wijziging van voornaam:

Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen op zichzelf genomen of

samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest ouderwets is;

Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen die een buitenlandse klank heeft en welke de integratie van de persoon die recentelijk de belgische nationaliteit verkregen heeft hindert ;

Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen welke tot verwarring kan leiden, waaronder met betrekking tot de genre van de persoon; 

Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen welke enkel verandert door de toevoeging of weglating van een leesteken of van een teken waardoor de uitspraak gewijzigd wordt (accent, koppelteken, umlaut …);

Verzoek om een voornaam te wijzigen of te verwijderen die afgekort is/wordt;

Verzoek tot omkering van de in de geboorteakte vermelde voornamen;

Verzoek tot wijziging of verwijdering van een voornaam, in geval van verklaring van een verandering van geslachtregistratie;

Als er meer dan één voornaam wordt vervangen, is er slechts één vergoeding

. 2018 : 49,00€

. 2019 : 50,00€

- Wijziging van voornaam:  

Vrijstelling van de vergoeding voor vreemdelingen of die geen voornaam hebben en die bezig zijn met het verwerven van nationaliteit.

- Opzoekingen betreffende

  stamboom :

per interventie :

. 2018 : 40,00€

. 2019 : 41,00€

- Opzoekingen van adressen :

per eenheid wanneer de geboortedatum bekend is :

. 2018 : 9,50€

. 2019 : 9,75€

- Opzoekingen van adressen :

per eenheid wanneer de geboortedatum niet bekend is :

. 2018 : 11,75€

. 2019 : 12,00€

- Herinschrijving van van ambtswege

  door-geschrapten voor zoveel de

  herinschrijving niet door een

  beslissing van het  Schepencollege

  ontstaat :

. 2018 : 38,25€

. 2019 : 39,00€

 

 

 

- Foto’s thuis geleverd bij de

  uitreiking  of hernieuwing van

  identiteitstukken aan ouderlingen

  of gehandicapten die

  zich niet kunnen verplaatsen :

. 2018 : 14,15€

. 2019 : 14,50€

- Documenten ontleend aan het

  Nationaal Register :

Derden gedomicilieerd of met zetel in de gemeente

Andere derden

*Forfaitaire vergoeding verhoogd met :

. 2018 : 15,55€

. 2019 : 15,85€

. 2018 : 18,75€

. 2019 : 19,15€

*Proportionele vergoeding per 100 namen:

 

 

a) Eenvoudige listing

    (30 namen per pagina)

. 2018 : 3,75€

. 2019 : 3,80€

. 2018 : 5,90€

. 2019 : 6,00€

b) Volledige listing

    (12 namen per pagina)

. 2018 : 7,60€

. 2019 : 7,75€

. 2018 : 11,50€

. 2019 : 11,75€

c) Etiketten

. 2018 : 7,60€

. 2019 : 7,75€

. 2018 : 11,50€

. 2019 : 11,75€

 

Welke ook de hoeveelheid afgeleverde documenten weze, zal de proportionele retributie van toepassing zijn voor een minimum van 100 namen en elk deel van honderd zal als honderd beschouwd worden.

B. STEDEBOUW – MILIEU :

1.Administratieve kosten voor onderzoek van dossier :

a) Nieuw bouwen - Afbraak en/of heroprichting -

    Verbouwing van volume met of zonder

    verhooging

. 2018 : 170,00€

. 2019 : 173,50€

 

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

De in punt a) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.

b) Wijziging (zonder verandering van volume) :   

    - van de gevel of van het dak  

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

    - van het dak door plaatsen van dakvenster

Nihil

    - van ramen (vorm, materiaal, kleur)

Nihil

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

Voor de in punt b) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld :

. 2018 : 856,00€

. 2019 : 873,00€

c) Plaatsen van :

 

    - uithangbord :

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

    - nieuw uithangbord

    - vernieuwing zonder wijziging   

Nihil

    - publiciteit verbonden met het uithangbord:

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

    - nieuwe publiciteit

    - hernieuwing zonder wijziging

Nihil

    - zonnetent – afdak

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

    - gevelverlichting

    - allerlei automaten

    - antennes, masten, pylonen en

      andere gelijkwaardige structuren

 

    - windmolens en zonne panelen

Nihil

    - allerlei tuinhuisjes

Nihil

    - afsluitingen

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

    - vastgoed paneel :

    - nieuw paneel

   - hernieuwing zonder wijziging

Nihil

   - werfpaneel

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

Voor de in punt c) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld :

. 2018 : 856,00€

. 2019 : 873,00€

 

d) Bestemmings- en/of gebruikswijziging :      

 

    - wijziging in woning

Nihil

    - wijziging van een woning in een ander

      bestemming/gebruik

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

    - wijziging van bestemming/gebruik buiten woning

    - richten van terugzones of zijzones in parkeer-,

      stationeerzones of inritten

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

Voor de in punt d) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld :

. 2018 : 856,00€

. 2019 : 873,00€

  

e) Wijziging :

 

    - van de tuinreliëf en/of terugzones en/of zijzones

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

    - van de permeabiliteitspercentage van niet

      gebouwde zones

 

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

De in punt e) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.

f) Ontbossing

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

Het in punt f) vermeld bedrag wordt vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.

 

g) Vellen van alleenstaande bomen (per boom)

Nihil

Voor elk vellen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden vastgesteld op :

. 2018 : 171,10€

. 2019 : 174,50€

 

h) Ontginnen van te beschermen gebieden

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

 

i) Gebruik van een terrein volgens artikel 98,10° van het

   Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening

   (B.W.R.O.)

. 2018 : 86,00€

. 2019 : 87,75€

 

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

De bedragen vermeld in punten h) en i) worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande aanvraag is.

 

1) Stedebouwkundige inlichtingen

Zie de bepalingen in artikel 275 van het BWRO.

  2) Stedebouwkundige inlichtingen en aanvragen tot dringende verstrekking:

 

Het bedrag voorzien in artikel 275 van het BWRO wordt verdubbeld in geval van  aanvragen tot dringende verstrekking.

3) Diverse inlichtingen :    

. 2018 : 90,50€

. 2019 : 92,50€

4) Verkavelingsvergunning :

. 2018 : 340,00€

. 2019 : 347,00€

5) Stedebouwkundige attestatie :

6) Openbaar onderzoek :

. 2018 : 69,50€

. 2019 : 71,00€

 

7)  Overlegcommissie :

8)  Instantiecommissie :

9)  Verslagen, effektenstudies :

10)  Verlenging van vergunning :

11) Normen rustoorden :

12) Andere door de hogere overheid opgelegde

     prestaties :

. 2018 : 170,00€

. 2019 : 173,50€

 

13) Milieuklasse 1 :

. 2018 : 254,00€

. 2019 : 259,00€

14) Milieuklasse 2 :

. 2018: 69,00€ + 18,00 € /rubriek

. 2019: 70,50€ + 18,50 € /rubriek

15) Milieuklasse 3 :

. 2018: 90,00€ + 18,00 € /rubriek

. 2019: 92,00€ + 18,50 € /rubriek

16) Wijziging van de exploitatie voorwaarden en/of

       Verandering  van uitbaater :

 

. 2018 : 34,55€
. 2019 : 35,20€

17) Onderzoek van stedebouwarchieven en andere dossiers

       Kosten (zonder kopie, CD-Rom of andere

       communicatiemiddel)

. 2018 : 51,50€

. 2019 : 52,50€

 

C. ALLERLEI :

- Kopieën van plannen (met een minimun

  van 1 vierkante meter) :

. 2018 : 6,80€ per vierkante meter

. 2019 : 7,00€ per vierkante meter

- Kopieën van documenten A4 :

. 2018 : 0,16€ per kopie

. 2019 : 0,17€ per kopie

- Kopieën van documenten A3 :

. 2018 : 0,29€ per kopie

. 2019 : 0,30€ per kopie

- Levering op CD-Rom :

. 2018 : 3,15€ per CD-Rom

. 2019 : 3,20€ per CD-Rom

- Dossiers van candidaturen voor

  examens :

. 2018 : 6,70€

. 2019 : 6,80€

 

ARTIKEL 2

Zijn vrijgesteld van de retributie :

- documenten afgeleverd aan behoeftige personen.  De behoeftigheid wordt gestaaft met afdoende   bewijsstukken;

- toelatingen voor filantropische, sportieve, filosofische, godsdienstige of politieke manifestaties;

- toelatingen betreffende aktiviteiten die als zodanig aan een belasting of retributie ten gunste van de   gemeente onderworpen zijn;

- documenten gevraagd door de rechterlijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen evenals de instellingen van

openbaar nut;

- toelatingen die uitzonderlijk afgeleverd worden gedurende manifestaties die door of met behulp van de   gemeente georganiseerd worden.

ARTIKEL 3

De belasting is verschuldigd door de begunstigde van de verleende dienst.

ARTIKEL 4

Behalve inzake stedebouw moet het bewijs van de betaling, voorafgaand het onderzoek van de aanvraag door het Bestuur, getoond worden.

ARTIKEL 5

De retributies vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

ARTIKEL 6

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.