Dienstreglement en tarief voor het draaien van films in de gemeentelijke gebouwen en op het grondgebied van de gemeente

De Gemeenteraad beslist een reglement met de voorwaarden en een tarief met betrekking tot het draaien van films als volgt vast te leggen :

Artikel 1 : Indienen van de aanvraag

Elke aanvraag tot het draaien van een film moet volgende documenten bevatten :

 • Een verklarende brief;
 • De technische fiche met aanduiding van de data, de opnameplaatsen, de desbetreffende sequenties;
 • De synopsis ;
 • Een verzekeringsattest die alle risico’s dekt.

Artikel 2 : Verplichtingen

 • In alle gevallen zullen de aanvragen voor het filmen rekening moeten houden met de goede werking van de gebouwen en/of de administratieve diensten.  Met uitzondering gedurende de sluiting van de loketten, zal de toegang tot deze en tot de kantoren verhinderd mogen worden.
 • Voor het filmen buiten zullen de buurtbewoners, handelaars en desbetreffende verenigingen voorafgaandelijk en systematisch ingelicht worden van de opnamen.  De ruimtes nodig voor het parkeren van voertuigen, eventuele containers die de omgeving verstoren zullen medegedeeld moeten worden aan de buurtbewoners.
 • Het telefoonnummer van de verantwoordelijke zal op deze informatie moeten medegedeeld worden.  Deze verantwoordelijke zal, indien nodig, parkeeralternatieven moeten voorstellen aan de omwoners en des gevalles de buurtproblemen moeten oplossen.
 • De productieploeg zullen de plaatsen respecteren en er op waken dat ze deze in dezelfde staat teruggeven als deze waarin ze ze gevonden hebben.
 • Alle personen die tot de filmploeg behoren zullen enkel en alleen deze ruimtes bezetten waarvoor er toestemming werd verleend.  Contractueel zullen ze zich gedragen met burgerzin en respect voor de plaatsen.
 • De ingevulde en getekende formulieren, evenals de verzekeringspolissen die betrekking hebben tot de film, moeten op elk moment voorgelegd kunnen worden aan een politieverantwoordelijke.
 • Een getekende plaatsbeschrijving (schriftelijk en/of op basis van foto’s) in twee originele exemplaren, zal voor de opnamen opgesteld worden.  Deze plaatsbeschrijving is ten lasten van de aanvrager.
 • In de generiek zal er een bedanking ten aanzien van de Gemeente opgenomen worden.

Artikel 3 : Tarief

Alle bijkomende diensten zijn betalend (plaatsen van verkeersstatieven, Nadar, aanwezigheid van de politie, enz).

Gemeentelijke gebouwen :

Fictie-film – Documentaire    530-€

Publicitaire- en bedrijfsfilm   1061-€

Buiten :

Fictie-film – Documentaire    Gratis

Publicitaire- en bedrijfsfilm  530-€

Artikel 4 : Diverse

 • Het behoort enkel aan het Schepencollege toe om te oordelen of een vraag tot filmen in een gemeentelijk gebouw in overeenstemming is met de oorspronkelijke functie van dit gebouw (openbare dienst) ;
 • Het behoort het Schepencollege toe om, in het geval dat het College het filmproject wil steunen, een volledige of gedeeltelijke financiële vrijstelling te verlenen (Bijvoorbeeld Filmscholen).

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoer van dit reglement.