Plaatsrecht op de markten

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 25/03/2014 met betrekking tot het innen van een vergoeding voor plaatsrecht op de markten, uitvoerbaar verklaard op 13/05/2014 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Gelet op de wet van  25/06/1993 met betrekking tot rondtrekkende aktiviteiten en organisatie van openbare markten, alsook zijn uitvoeringsbesluit van 03/04/1995, gewijzigd door het K.B. van 29/04/1996 en 10/01/1999, moet het recht geïnd door de gemeente voor de bezetting van een plaats op een openbare markt als een retributie beschouwd worden;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat het nodig is het belastingreglement te laten overeenstemmen met het algemene reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt van Watermaal-Bosvoorde;

Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 21/10/2014 ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT   VAST :

het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

Er wordt ten gunste van de gemeente een plaatsrecht op de markten gevorderd.

ARTIKEL 2

De vaste handelaars hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk een week voor het begin van elk trimester, het recht voor een periode van drie maanden te betalen. Dit recht is vastgesteld per dag en per strekkende meter grondinneming , met een minimum per dag en per marktkraam.

Per dag en per strekkende meter grondinneming :      Minimum per dag en per marktkraam :

 • 2015 : 3,00€                                                                        2015 : 4,00€
 • 2016 : 3,05€                                                                        2016 : 4,10
 • 2017 : 3,10€                                                                        2017 : 4,15€
 • 2018 : 3,15€                                                                        2018 : 4,25€
 • 2019 : 3,20€                                                                        2019 : 4,30€

In overeenstemming met het artikel 37 van het reglement over markten, zal een terugbetaling worden gegeven aan vaste handelaars wiens contract wordt opgeschort.

ARTIKEL 3

De seizoensgebonden handelaars hebben eveneens de mogelijkheid het recht de dag van de bezetting te betalen.

In dit geval wordt het recht gebracht op :

Per strekkende meter grondinneming:                          Minimum per standplaats:

 • 2015 : 3,50€                                                                        2015 : 4,00€
 • 2016 : 3,55€                                                                        2016 : 4,10
 • 2017 : 3,60€                                                                        2017 : 4,15€
 • 2018 : 3,65€                                                                        2018 : 4,25€
 • 2019 : 3,70€                                                                        2019 : 4,30€

ARTIKEL 4

Indien de afmetingen van een standplaats groter is dan die waarvoor het recht vooraf of de dag van de bezetting was betaald, zal de vaste of seizoensgebonden handelaar onmiddellijk een boete van  50€ moeten betalen en dit voor elke extra meter. Daarnaast kan het College van Schepenen de seizoensgebonden handelaar tijdelijk uitsluiten van de markt.

ARTIKEL 5

In geval van elektriciteitsverbruik wordt het recht verhoogd met :

- Per dag en per aansluiting voor de kleine verbruikers (verlichtingsapparaat, snelweger, enz…) :

 • 2015 : 3,50
 • 2016 : 3,55€                                               
 • 2017 : 3,60€                                               
 • 2018 : 3,65€                                               
 • 2019 : 3,70€                                               

- Per dag en per aansluiting voor de grote vebruikers (koeltoonbank, koelkast, elektrische grill, enz…) :

 • 2015 : 7,20
 • 2016 : 7,30€                                             
 • 2017 : 7,45€                                               
 • 2018 : 7,60€                                               
 • 2019 : 7,75€                                               

ARTIKEL 6

Worden vrijgesteld van de betaling, de inrichters van filantropische, culturele, godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder winstoogmerk.

ARTIKEL 7

Het recht dient betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.

ARTIKEL 8

De retributies vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

ARTIKEL 9

Het huidig reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.