Vergoedingen voor de bezetting door derden van schoolse lokalen

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 15/12/2010 met betrekking tot het innen van vergoedingen voor de bezetting door derden van schoolse lokalen ;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de vergoedingen regelmatig aan te passen;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

Met eenparigheid van de stemmen ;

STELT VAST :

Het volgende reglement vanaf 01/09/2012 :

 

ARTIKEL 1

De bezetting van één of van meerdere schoolse lokalen geeft aanleiding tot de voorafgaande betaling van een vergoeding volgens de hierna vernoemde tarieven :

 - TARIEF 1 –

De vergoedingen van het tarief 1 betreffen personen of privé-organismen die de bezetting van de schoolse lokalen anders dan voor commerciële doelen aanvragen :

  1. Gymnasium
  • Langdurige bezettingen (3 maanden en meer) : 35,70 EUR per maand met een minimum van 107,10 EUR;
  • Gelegenheids- en gerichte bezettingen : 15,60 EUR per bezettingsdag.

 

B.        Refters, schoolrestaurant

15,60 EUR per bezettingsdag.

 

C.        Klaslokalen, leraarskamers, bureaus

  • Langdurige bezettingen (3 maanden en meer) : 17,70 EUR per maand met een minimum van 53,31 EUR;
  • Gelegenheids- en gerichte bezettingen : 6,55 EUR per bezettingsdag.

 

De langdurige bezettingen worden toegestaan voor een forfaitaire tijdsduur van twee (2) uur.

De vergoedingen betreffende de langdurige bezettingen worden vermeerderd met 50% per aangevraagd bijkomend uur.

- TARIEF 2 –

De vergoedingen van het tarief 2 betreffen de personen of privé-organismen die de bezetting van de schoolse lokalen voor commerciële doelen aanvragen :

A.        Gymnasium: 158,10 EUR per bezettingsdag.

B.        Refters, schoolrestaurant: 158,10 EUR per bezettingsdag.

C.        Klaslokalen, leraarskamers, bureaus: 63,25 EUR per bezettingsdag.

                                        

ARTIKEL 2

De vergoedingen dienen betaald te worden in de handen van de Gemeenteontvanger, voorafgaandelijk aan de bezetting van de gevraagde lokalen.

ARTIKEL 3

De para-gemeente V.Z.W.s’ worden vrijgesteld van huidige vergoedingen.

ARTIKEL 4

De vergoedingen vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

ARTIKEL 5

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.