Belasting op de distributie ten huize van publicitaire vlugschriften en kaarten met commerciële inslag, wanneer dit drukwerk niet geadresserd is

De Gemeenteraad,

Gelet artikel 170 van de Grondwet ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Gezien de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;

Gelet op zijn beraadslaging van 19/11/2013 met betrekking tot de belasting op de distributie ten huize van publicitaire vlugschriften en kaarten met commerciële inslag alsook van catalogi, kranten en folders met publicitaire-commerciële inslag, wanneer dit drukwerk niet geadresseerd is, uitvoerbaar verklaard op 09/01/2014 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting regelmatig aan te passen;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT  VAST :

Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2015 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

Er wordt een gemeentelijke belasting geheven op de distributie ten huize van publicitaire vlugschriften en kaarten met commerciële inslag alsook van catalogi, kranten en folders met publicitaire-commerciële inslag, wanneer dit drukwerk niet geadresseerd is.  Is enkel van toepassing op de gratis distributie uit hoofde van de bestemmelingen.

Door publicitaire vlugschriften en kaarten moet men verstaan de stukken die uit één blad bestaan (recto-verso, al dan niet gedrukt).

Onder catalogi, kranten en folders, moet men verstaan de stukken die meer dan één blad

bevatten.

ARTIKEL 2

Deze bepalingen zijn van toepassing op ongeadresseerde bladen, kaarten, catalogi, kranten

en folders en die minder dan 40% niet-publicitaire redactionele teksten bevatten.

Onder redactionele teksten dient men te verstaan :

Teksten die door journalisten uit hoofde van hun beroep zijn geschreven;

Teksten die, t.a.v. de bevolking, zonder commerciële bedoelingen of ook officiële informatie van   openbaar nut i.v.m. de orde of het welzijn zoals hulpdiensten, openbare diensten, mutualiteiten,   ziekenhuizen, wachtdiensten (dokters, verpleegkundigen, apothekers) verstrekken;

Inlichtingen van openbaar nut zoals gemeentelijke en allerlei nationale en internationle informatie;

Algemene regionale, politieke, sportieve, culturele, artistieke en folkloristische alsook literaire en   wetenschappelijke inlichtingen;

Meldingen over erediensten, aankondigingen van allerlei activiteiten zoals feesten en kermissen,   schoolfeesten en activiteiten van jeugdhuizen en culturele centra;

Kleine niet-commerciële advertenties van particulieren en notarieële advertenties;

verkiezingspropaganda.

De volgende artikelen en advertenties worden als commerciële teksten beschouwd :

deze waarin impliciet of expliciet bepaalde bedrijven, personen, firma’s, merktekens, produkten of  diensten worden vermeld;

Die op een directe of verdoken manier de lezer verwijzen naar commerciële publiciteit;

Die er, op een algemene manier, naar streven bedrijven, personen, firma’s, merktekens, produkten   of diensten onder de aandacht te brengen, bekend te maken, aan te bevelen en dit teneinde tot en commerciële transactie te komen.

ARTIKEL 3

De belasting is verschuldigd door de uitgevers van de drukwerken die onder deze bepalingen vallen.

De verdeler van de drukwerken is solidair verantwoordelijk voor het betalen van de belasting.

Als de uitgever of verdeler niet bekend is, is de natuurlijk of rechtspersoon voor dewelke  de publicitaire vlugschriften verspreid wordt verantwoordelijk voor de betaling .

ARTIKEL 4

De belastingsvoeten worden als volgt vastgesteld :

Publicitaire vlugschriften of kaarten :

Met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 1.000 cm2 :

 • 2015 : 0,0044€ per verdeeld  exemplaar
 • 2016 : 0,0045€ per verdeeld  exemplaar
 • 2017 : 0,0046€ per verdeeld  exemplaar
 • 2018 : 0,0047€ per verdeeld  exemplaar
 • 2019 : 0,0047€ per verdeeld  exemplaar

Met een oppervlakte groter dan 1.000 cm2 :

 • 2015 : 0,0094€ per verdeeld  exemplaar
 • 2016 : 0,0096€ per verdeeld  exemplaar
 • 2017 : 0,0098€ per verdeeld  exemplaar
 • 2018 : 0,0100€ per verdeeld  exemplaar
 • 2019 : 0,0102€ per verdeeld  exemplaar

Publicitaire catalogi, kranten en folders :

 • 2015 : 0,041€ per verdeeld  exemplaar
 • 2016 : 0,042€ per verdeeld  exemplaar
 • 2017 : 0,042€ per verdeeld  exemplaar
 • 2018 : 0,043€ per verdeeld  exemplaar
 • 2019 : 0,044€ per verdeeld  exemplaar

Worden niet in het kohier opgenomen de bijdragen onder :

 • 2015 : 7,10€
 • 2016 : 7,20€
 • 2017 : 7,35€
 • 2018 : 7,50€
 • 2019 : 7,65€

 

ARTIKEL 5

Op verzoek van de belastingplichtige mag het College van Burgemeester en Schepenen een regime van forfaitaire maandelijkse heffing toekennen per commercieel bedrijf waarvan publiciteit van wordt gemaakt, in zodanige mate van twaalf keer per jaar en in het geval van een repetitieve verdeling i.p.v. punctuele bijdragen.

 

ARTIKEL 6

De forfaitaire maandelijkse heffingen worden als volgt vastgesteld ongeacht het aantal exemplaren dat in de loop van de maand wordt verdeeld :

Publicitaire vlugschriften of kaarten met een oppervklate kleiner of gelijk aan 1.000 cm2 :

 • 2015 : 102,50€ per maand
 • 2016 : 104,50€ per maand
 • 2017 : 106,50€ per maand
 • 2018 : 109,00€ per maand
 • 2019 : 111,00€ per maand

Publicitaire vlugschriften of kaarten met een oppervklate groter dan 1.000 cm2 :

 • 2015 : 255,00€ per maand
 • 2016 : 260,00€ per maand
 • 2017 : 265,00€ per maand
 • 2018 : 270,50€ per maand
 • 2019 : 276,00€ per maand

Publicitaire catalogi, kranten en folders :

 • 2015 : 1023,00€ per maand
 • 2016 : 1043,50€ per maand
 • 2017 : 1064,50€ per maand
 • 2018 : 1086,00€ per maand
 • 2019 : 1107,50€ per maand

ARTIKEL 7

De belastingplichtige dient 30 kalenderdagen (dertig) vóór de week van werkelijke verdeling van de publicitaire drukwerken en aangifte bij het Gemeentebestuur in te dienen, waarop alle benodigde gegevens voor de belastingsheffing vermeld zijn.

In geval van forfaitaire maandelijkse belasting moet de aangifte uiterlijk op de 5de van iedere maand ingediend worden.

ARTIKEL 8

De belastingplichtige is verplicht de eventuele controle van zijn aangifte te vermakkelijken, door het verstrekken van alle documenten en inlichtingen die hem te dien einde zouden worden gevraagd.

Bij gebrek aan aangifte zoals voorzien in artikel 7 of in geval van onjuiste, onvolledige of onduidelijke aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast, volgens de elementen waarover de administratie beschikt. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde of als verschuldigd geacht belasting. 

ARTIKEL 9

De belasting wordt geheven via kohier.

De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 10

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.