Het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen

De Gemeenteraad,

Gelet artikel 170 van de Grondwet ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Gezien de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;

Gelet op zijn beraadslaging van 19/11/2013 met betrekking tot de belasting op op het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, uitvoerbaar verklaard op 09/01/2014 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Aangezien het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden. een duidelijke overlast voor de openbare netheid genereert;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting regelmatig aan te passen;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT  VAST :

Het volgende fiscaal reglement vanaaf de 01/01/2015 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1 

Er wordt een gemeentelijke belasting geheven  op het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.

ARTIKEL 2  

Onder aanbrengen wordt verstaan: het plaatsen van reclamedrukwerk op meerdere voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.

Onder reclamedrukwerk wordt verstaan: elk blad, kaartje en/of catalogus met reclame van commerciële aard.

Onder reclame van commerciële aard wordt verstaan: elke reclame die - expliciet of impliciet - ondernemingen of bepaalde producten vermeldt of reclame die, op een directe of verhul-lende wijze, de lezer verwijst naar advertenties of die moet signaleren, laten kennismaken, aanbevelingen doet inzake ondernemingen, producten of diensten om een commerciële trans-actie te verkrijgen of die één of meerdere advertenties bevat van particulieren of ondernemers inzake roerende of onroerende transacties of die één of meerdere aanbiedingen van betaalde diensten bevat.

ARTIKEL 3

De belasting is door de uitgever verschuldigd of, indien deze niet gekend is, door de verdeler of, indien de uitgever noch de verdeler gekend is, door de natuurlijke persoon of de rechtsper-soon voor wie het reclamedrukwerk werd aangebracht op het voertuig of de voertuigen dat/die zich op de openbare weg bevindt/bevinden.

Onder natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie het reclamedrukwerk werd aangebracht op het voertuig of de voertuigen dat/die zich op de openbare weg bevindt/bevinden wordt vertaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die mogelijk profijt kan halen uit de re-clame.

ARTIKEL 4 

Zijn vrijgesteld: drukwerk met een directe verband met een manifestaties, georganiseerd door of met de steun van de gemeente of door instellingen van openbaar nut en verenigingen zon-der winstoogmerk.

ARTIKEL 5 

Het belastingtarief is als volgt vastgelegd:

Tussen éen en 1000 exemplaren :

  • 2015 : 260,00€
  • 2016 : 265,50€
  • 2017 : 271,00€
  • 2018 : 276,50€
  • 2019 : 282,00€

Meer dan 1000 exemplaren :

  • 2015 : 0,26€ per exemplaar
  • 2016 : 0,26€ per exemplaar
  • 2017 : 0,27€ per exemplaar
  • 2018 : 0,27€ per exemplaar
  • 2019 : 0,28€ per exemplaar

Mits het aantal exemplaren dat dient als basis voor belastingheffing niet overeenkomt aan een honderd zullen ze worden afgerond naar de volgende honderd.

ARTIKEL 6

De belastingplichtige dient 15 kalenderdagen (dertig) vóór de week van werkelijke aanbrenging van het reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden een aangifte bij het Gemeentebestuur in te dienen, waarop alle benodigde gegevens voor de belastingsheffing vermeld zijn.

ARTIKEL 7

De belastingplichtige is verplicht de eventuele controle van zijn aangifte te vermakkelijken, door het verstrekken van alle documenten en inlichtingen die hem te dien einde zouden worden gevraagd.

Bij gebrek aan aangifte zoals voorzien in artikel 6 of in geval van onjuiste, onvolledige of onduidelijke aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast, volgens de elementen waarover de administratie beschikt. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde of als verschuldigd geacht belasting. 

ARTIKEL 8

De belasting wordt geheven via kohier.

De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 9

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.