Belastingen op de begrafenisdiensten

De Gemeenteraad,

Gelet artikel 170 van de Grondwet;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Gezien de Ordonnantie van 03.04. 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen;

Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2017 betreffende de belastingen op de begrafenisdiensten, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2018 voor een termijn die verstrijkt op  31/12/2019;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting regelmatig aan te passen;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting aan te passen in geval van schenking van het lichaam aan de watenschap;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het Schepencollege ;

STELT VAST :

Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

Er wordt een belasting geïnd op de volgende begrafenisdiensten :

. de kistingsformaliteiten ;

. de aankomst van lijkwagens op het kerkhof ;

. de ploeg dragers ;

. de opgravingen.

ARTIKEL 2

Voor de kistingsformaliteiten, wordt een belasting geïnd van :

. 2018 : 110,00€

. 2019 : 112,50€

Vrijstelling van de belasting die wordt verleend in geval van schenking van het lichaam aan de wetenschap

ARTIKEL 3

In geval van ontheffing en op verzoek van de families, wanneer de begrafenis optreedt vóór 8u, na 15u (voor een begrafenis) en 15u30 (voor een crematie), wordt er een belasting geïnd van:

. 2018 : 73,00€

. 2019 : 74,50€

ARTIKEL 4

Telkens er gevraagd wordt naar gemeentelijk personeel, wordt er een belasting geïnd van :

. 2018 : 83,00€ per gemeentelijk personeelslid

. 2019 : 84,50€ per gemeentelijk personeelslid

ARTIKEL 5

Voor de opgraving van een lijk in volle grond  of in een kelder, wordt een belasting geïnd van :

. 2018 : 931,00€

. 2019 : 949,50€

 

Voor de opgraving van een kinderlijk onder de 7 jaar is dit bedrag vastgesteld op :

. 2018 : 193,50€

. 2019 : 197,00€

 

Voor de opgraving van een lijk in een crypte, is dit bedrag  vastgesteld op :

. 2018 : 364,00€

. 2019 : 371,50€

 

Voor elke opgraving van een urne in een columbarium of in een urne kelder, wordt een belasting geïnd van:

. 2018 : 193,50€

. 2019 : 197,00€

 

De bovengenoemde belastingen zijn niet van toepassing voor opgravingen opgelegd door de overheid, rechterlik bevel, opgravingen van het leger en burgerdoden.

ARTIKEL 6

Alle belastingen worden vooraf betaald aan de Gemeenteontvanger.

Ingeval van niet-contante betaling zal de belasting ingekohierd en onmiddellijk invorderbaar worden.

ARTIKEL 7

De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 8

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.