Retributies op de begrafenisdiensten

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2017 met betrekking tot het innen van retributies op de begrafenisdiensten, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2018, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributies regelmatig aan te passen;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributie aan te passen in geval van schenking van het lichaam aan de wetenschap;

Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 21/10/2014 ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT VAST ;

Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

Een retributie wordt gevorderd voor de hiernavolgende begrafenisdiensten :

a) de terbeschikkingsstelling van een wachtkelder;

b) het openen van grafkelders, vergunningen en crypten;

c) de terbeschikkingsstelling van de rouwkamer.

ARTIKEL 2

De driemaandelijkse retributie voor het gebruik van de wachtkelder wordt vastgesteld op :

. 2018 : 182,50€

. 2019 : 186,00€

Elk begonnen trimester moet volledig betaald worden.

ARTIKEL  3

De retributie voor het openen van grafkelders, vergunningen (voor 50 jaar of voor 15 jaar) en crypten wordt vastgesteld op :

. 2018 : 243,00€

. 2019 : 247,50€

De retributie voor het openen van vakken in het columbarium of in urne kelders is vastgesteld op :

. 2018 : 77,50€

. 2019 : 79,00€

ARTIKEL 4

Het gebruik van de rouwkamer leidt tot de inning van een retributie van: (per 24 uur)

. 2018 : 50,00€

. 2019 : 51,00€

Het verblijf van een lichaam in de rouwkamer mag 72 uur niet overschrijden.

Vrijstelling van de retributie die wordt verleend in geval van schenking van het lichaam aan de wetenschap

ARTIKEL  5

De retributies  worden vooraf betaald aan de Gemeenteontvanger.

ARTIKEL 6

De retributies vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

ARTIKEL 7

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.