Reglement betreffende de gemeentelijke aanvullende belasting bij de personenbelasting

De Gemeenteraad,
 

Gelet op artikelen 117, 1ste alinea, 118, 1ste alinea en 260 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en, met name, op artikelen 465 tot 470;
Herzien zijn beraadslaging van 20/12/2016 houdende vaststelling op 7,5 % van de gemeentelijke aanvullende belasting bij de personenbelasting voor het dienstjaar 2017, uitvoerbaar geworden op 26/01/2017;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

STELT VAST :

Het volgende fiscaal reglement voor het dienstjaar 2018:

Artikel 1

Er wordt een aanvullende belasting geheven op de belasting op de natuurlijke personen gevestigd in de gemeente op 1 januari van het jaar waarnaar het dienstjaar genoemd wordt.

Artikel 2

Het bedrag van deze belasting wordt voor alle belastingplichtigen vastgesteld op 7,5 % van het gedeelte van de personenbelasting verschuldigd aan het Rijk voor bedoeld dienstjaar, berekend overeenkomstig artikelen 466 en 466 bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.