Toekenning van premies voor sterilisatie van huiskatten

De Gemeenteraad,

Gelet op de maatschappelijke rol van huisdieren en het belang van het samenleven van mens en dier in perfecte harmonie;

Overwegende dat het belangrijk is het stimuleren van katteneigenaren om hun dieren te steriliseren teneinde de populatie van hongerige en ziekte zwerfkatten te beperken;

Gelet op het effect van de aanwezigheid van zwerfkatten op het natuurlijke ecosysteem, onder anderen op vogelpopulaties, die hun prooi zijn;

Gelet op de wens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gemeentelijke initiatieven ten behoeve van het dierenwelzijn te ondersteunen;

Gelet op het ministerieel besluit van 14/12/2016 van staatssecretaris voor dierenwelzijn dat een subsidie van 10.000 € aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde verleent voor de uitvoering van projecten in dit gebied;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentelijke wet

BESLIST

Artikel 1 – Onderwerp

Binnen de beschikbare kredieten van het begrotingsjaar 2017 en de door deze verordening gestelde voorwaarden, kan het college van burgemeester en schepenen een premie voor de sterilisatie van huiskatten verlenen.

 

Artikel 2 – Definities

  • sterilisatie: acte uitgevoerd door een dierenarts op een mannelijke of vrouwelijke kat om het onproductief te maken.
  • Dierenarts: dierenarts lid van het Orde der Dierenartsen van België.

Artikel 3 – Toewijzingscriteria

In het geval dat het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget, zal de datum van invoering van de aanvraag als toewijzingscriterium dienen, volgens het principe dat eerst aanvrager als eerste bediend wordt.

 

Artikel 4 - Hoogte en beperking van de premie

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 25€ voor katers en 50 € voor kattinnen.

Een maximum van drie premies per jaar per gezin woonachtig in Watermaal-Bosvoorde kunnen worden toegekend (op basis van de samenstelling van het huishouden).

De premies betrekken katten dat de aanvrager behoren.

Artikel 5 – Procedure

Om onontvankelijkheid te vermijden, moet de premie aanvraag ingediend worden met het daartoe bestemde formulier, naar behoren ingevuld door de aanvrager.

Dit formulier moet vergezeld worden van een gezondheidzorgbewijs getekend door de dierenarts die de sterilisatie heeft uitgevoerd, de originele factuur en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

De aanvraag moet binnen de drie maanden na de sterilisatie worden ingediend en uiterlijk vóór 30 november 2017 op het volgende adres: Gemeente Watermaal-Bosvoorde – Dienst Leefmilieu – Gilsonplein 1 - 1170 Brussel.

Artikel 6 – Liquidatie

Na de beslissing van toekenning van het college, wordt de premie betaald op de rekeningnummer vermeldt door de aanvrager op het aanvraagformulier als voorzien in artikel 5.

Artikel 7 -Terugbetaling

De begunstigde van de premie moet die volledig terugbetalen aan het gemeente bestuur in het geval van valse of frauduleuze verklaring om ongerechtvaardigde premie te verkrijgen.

Artikel 8 - Geschillen

Betwisting met betrekking tot de toepassing van deze verordening, behalve in geval van mogelijkheid tot beroep bij de rechter, worden soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep door het College van Burgemeester en Schepenen berecht. Deze beslist met eerlijkheid over de gevallen die niet voorzien werden in deze verordening.