Huwelijk

tel 02.674.74.18 of 02.674.75.12 (Loket 7)

 

Openingsuren : maandag, dinsdag en vrijdag van 08u00 tot 12u00

Woensdag en donderdag van 08u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00

juli en augustus van 08u00 tot 12u00 -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.


Afschaffing van de huwelijksafkondiging, vervangen door een huwelijksverklaring, deze dient ingediend te worden door beide toekomstige echtgenoten of door één van hen maar in het bezit van een gelegaliseerd volmacht van de andere toekomstige echtgeno(o)t(e)

In welke gemeente ?

Art 63 B.W. Gemeente van woonst ( wettelijk inschrijving ) van een der toekomstige echtgenoten of verblijfplaats om wettelijke redenen.
Voor Belgen die in het buitenland verblijven en die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een van de aanstaande echtgenoten, of van de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van een van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft op de datum van de opmaak van de akte, of van de geboorteplaats van een van de aanstaande echtgenoten. Bij ontstentenis hiervan kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Wanneer kan dit huwelijk plaatsvinden ?

Ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maand na de huwelijksverklaring.

Welke formaliteiten ? Sinds 1 februari 2006

De wet voorziet welke documenten er dienen voor gelegd te worden aan de Ambtenaar van Burgerlijke Stand bij de huwelijksverklaring ( art.64 van het Burgerlijk wetboek)

 1. een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte;
 2. een bewijs van identiteit;
 3. een bewijs van nationaliteit;
 4. een bewijs van de ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van het laatste voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk en in voorkomend geval een bewijs van de ontbinding of de nietigverklaring van de huwelijken gesloten voor een buitenlandse overheid, tenzij ze een voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk voorafgaan.;
 5. een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats (evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden)
 6. in voorkomend geval, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs uitgaande van de bij de aangifte van het huwelijk afwezige aanstaande echtgenoot, waaruit diens instemming met de aangifte blijkt;
 7. ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan.

 

Indien de aanstaande echtgenoot in België is geboren en voor zover het huwelijk in België wordt voltrokken, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte op aan de houder van het register.
Hetzelfde geldt wanneer de akte van geboorte in België is overgeschreven en de ambtenaar van de burgerlijke stand de plaats van de overschrijving ervan kent.
Eenzelfde regeling is onder dezelfde voorwaarden van toepassing op de andere akten van de burgerlijke stand die in België zijn opgemaakt of overgeschreven en waarvan, in voorkomend geval, de voorlegging wordt vereist.
De aanstaande echtgenoot kan evenwel, om persoonlijke redenen, verkiezen om zelf het eensluidend verklaard afschrift van de akte voor te leggen.

De aanstaande echtgenoot, indien deze op de datum van het verzoek tot opmaak van de akte van aangifte ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister en voor zover het huwelijk in België wordt voltrokken, wordt bovendien vrijgesteld van de voorlegging van het bewijs van nationaliteit, van ongehuwde staat en van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt een uittreksel uit het Rijksregister bij het dossier.
Niettemin kan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Indien hij zich onvoldoende ingelicht acht, belanghebbende om de voorlegging van ieder ander bewijs tot staving van die gegevens verzoeken.

Art. 63§ 4. B.W : « Wanneer de belanghebbende partijen in gebreke blijven de in artikel 64 bedoelde documenten over te leggen, weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand over te gaan tot de opmaak van de akte… »
Art. 167 B.W. : « De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde. »
Art. 146bis. B.W. :  « Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde. »

Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht

Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht wettelijk is erkend. De echtgenoten van hetzelfde geslacht hebben hetzelfde statuut, dezelfde rechten en dezelfde plichten als de echtgenoten van verschillende geslachten, met uitzondering van de regels betreffende afstamming.

Elk huwelijk is uniek. Het is bijgevolg nuttig contact te nemen met de dienst Burgerlijke Stand vooraleer elke onderneming aan te vatten.

Tarief

ENKEL BETALING MET BANCONTACT AANVAARD

Huwelijk of wettelijke samenwoning vanaf 01/01/2018

 • Van maandag tot donderdag: 183 €
 • Vrijdag: gratis van 9 tot 12u30,
 • Vrijdag s’namiddags (13u tot 17u) en zaterdag s' morgens 292,50€
 • Zaterdag van 13 tot 17u: 601 €

Kosten van het dossier:

67,50 € = trouwboekje 58,5 € + huwelijksattest 9 €

Duplicaat van het trouwboekje: 67,50 €

Win tijd en maak het uzelf gemakkelijk: bestel uw dokumenten via het elektronisch loket