Verkiezingen

Volgende verkiezingen : gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018

Binnenlandse zaken: inschrijving van de buitenlanders op de kiezerslijsten

 

Algemene inlichtingen

Alle nuttige inlinchtingen : website van de Directie van de Verkiezingen

De verschillende verkiezingen

  • Gemeentelijke verkiezingen: De Gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozenen (de gemeenteraadsleden), wier aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober

Er bestaat geen provincie meer in Brussel maar en administratief arrondissement.

Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

 

  • Europese en gewestelijke verkiezingen: om de vijf jaar,verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement

  • Federale wetgevende verkiezingen : om de 5 jaar, verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Bericht : Voordracht van de kandidaten

 

BERICHT

 

Stemplicht

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen bij het stembureau.
Wie zijn stemplicht niet vervult, stelt zich bloot aan sancties.

Niet-Belgen hebben tot drie maanden voor de volgende verkiezingen het recht om zich uit te schrijven uit de kiezerslijst. Daartoe volstaat het dat ze een ondertekende brief naar hun gemeente sturen. (voor 1 augustus 2018 en vanaf 15 oktober 2018.)

Vragen over de gemeenteraadsverkiezingen ?

https://verkiezingen2018.brussels/

Hoe stemmen ?

 

Stemmen bij volmacht

(bron : verkiezingen2018.brussels)

De kiezer die zich niet in persoon kan aanbieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen "hierna de volmachtgever" kan aan een andere kiezer "hierna de volmachtdrager" vragen om in zijn of haar plaats te stemmen bij volmacht.

De volmachtgever kiest vrij zijn of haar vertrouwenspersoon, de volmachtdrager. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden om kiezer te zijn. Het kan een familielid of vriend of vriendin betreffen. Het is niet nodig dat deze persoon bij de volmachtgever woont.

Opgelet, u kan maar één keer stemmen met volmacht, en dus maar één keer per verkiezing volmachtdrager zijn.

Het stemmen bij volmacht is slechts toegestaan in een beperkt aantal gevallen. De onmogelijkheid voor de volmachtgever om zich aan te bieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen moet gerechtvaardigd worden met een attest of document, naargelang het geval.

De volmacht om te stemmen wordt door de volmachtgever aan de volmachtdrager gegeven door middel van een formulier (P1) dat gratis beschikbaar is op de website en bij de gemeente. De volmachtgever en de volmachtdrager vullen het volmachtformulier in en ondertekenen het. De rechtvaardigingsstukken die de onmogelijkheid voor de volmachtgever om zich aan te bieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen worden bij het formulier gevoegd.

De dag van de verkiezing heeft de volmachtgever niets te doen, aangezien het zijn of haar vertrouwenspersoon is die in zijn of haar plaats zal gaan stemmen. De volmachtdrager begeeft zich naar het stembureau waar de volmachtgever werd opgeroepen. Dienvolgens zal de volmachtdrager zich op de dag van de verkiezingen naar twee verschillende stembureaus moeten begeven indien hij in een ander stembureau dan de volmachtgever moet stemmen.

In het stembureau bied de volmachtdrager de eigen oproepingsbrief aan (om aan te tonen dat hij of zijn zelf kiezer is) en de eigen identiteitskaart, de oproepingsbrief van de volmachtgever, het ingevulde en ondertekende volmachtformulier en het attest of document de onmogelijkheid voor de volmachtgever om zich aan te bieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen aantoont. Na de stemming zal de voorzitter van het stembureau op de oproepingsbrief van de volmachtdrager  en de volmachtgever “gestemd bij volmacht” vermelden, zodat deze niet twee maal bij volmacht kunnen stemmen.

Zijn gerechtigd om volmacht te geven, de kiezers:
1. die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naar toe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest;

2. die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland vertoeven, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die daar verblijven of zich op de dag van de verkiezing in het buitenland bevinden en in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te bieden.
Die zich de dag van de stemming in het Rijk bevinden, maar zich om beroeps- of dienstredenen in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te melden.
Dit moet gestaafd worden door de overheid of werkgever;

3. die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van het gezin die met hen samenwonen.
De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar betrokkenen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven formulier (P3);

4. die de dag van de stemming ten gevolge van een gerechtelijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren.
Dit moet blijken uit een attest van de directie van de instelling waar betrokkene verblijft;

5. die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich ter stemming aan te bieden. Dit moet blijken uit een verklaring van de religieuze overheid;

6. de studenten die wegens studieredenen in de onmogelijkheid verkeren zich naar het stembureau te begeven. Hier moet de schooldirectie een bewijsschrift afleveren formulier (P4);

7. die om andere dan hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig zijn van hun woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevinden om zich in het stembureau te melden, voor zover die onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na het voorleggen van de nodige bewijsstukken.
De aanvraag moet uiterlijk de dag voor de dag van de verkiezing worden ingediend. Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd formulier P2.

Documenten

Formulier P1 Volmacht om te stemmen

Formulier P3-Attest voor schipper, marktkramer of kermisreiziger

Formulaire P4-Onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen

Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven.  Wat moet ik nu doen?

Indien u niet persoonlijk bent gaan stemmen en geen volmacht hebt kunnen verlenen, schrijft u best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke reden u niet kon gaan stemmen. Bij dit schrijven dienen de bewijsstukken waarover u beschikt gevoegd te worden.

Verkiezingsaanplakking

Ministerieel besluit betreffende de verkiezingsaanplakking

Reglement betreffende de verkiezingsaanplakking