De Politieraad

De Politieraad is samengesteld uit gemeenteraadsleden van de 3 gemeentes in de zone in verhouding tot het aantal inwoners van elke gemeente. Ukkel heeft 14 zetels, Oudergem 5 en Watermaal-Bosvoorde 4.
De Raadsleden zijn door hun respectievelijke gemeenteraadsleden verkozen voor een termijn van zes jaar.
De Politieraad voert in de zone de taak uit die voor de politiehervorming en de invoering van de huidige zones door de Gemeenteraad werd uitgevoerd.
De Raad keurt de begroting en de rekeningen van de zone goed, neemt beslissingen inzake aanwervingen en bevorderingen in het Politiekorps en kent de nodige middelen toe voor de uitvoering van de verschillende politiefuncties.
De Raad beraadslaagt eveneens over het jaarlijks rapport over de werkzaamheden van de zone. De Raadsleden kunnen bovendien interpelleren over alle kwesties met betrekking tot de organisatie van de zone, de politiewerkzaamheden en de veiligheid!

Het Politiecollege

De Politiezone wordt, naar analogie met een Schepencollege in een gemeente, bestuurd door een College dat is samengesteld uit de Burgemeesters van de betrokken gemeenten.
De Korpschef neemt eveneens deel aan de vergaderingen van het College en heeft een raadgevende stem.
De taak van dit College is de problemen inzake het beheer van de zone onderzoeken, de nodige beslissingen hieromtrent nemen en de dossiers aan de Politieraad voorstellen.
Het College van onze zone is als volgt samengesteld:
De heer Armand De Decker, Burgemeester van Ukkel, Voorzitter
De heer Olivier Deleuze, Burgemeester van Watermaal-Bosvoorde, Lid
De heer Didier Gosuin, Burgemeester van Oudergem, Lid
De heer Hoofdcommissaris Michel Deraemaeker, Korpschef.

 

De Zonale Veiligheidsraad

Naast het Politiecollege en de Politieraad beschikt de Zone eveneens over een Zonale Veiligheidsraad die is samengesteld uit de Burgemeesters van de zone, de Procureur des Konings, de Directeurs van de bestuurlijke en gerechtelijke politie van de federale politie voor het Brussels Gewest en uiteraard de Korpschef.
Deze Raad vergadert elk trimester en bestudeert de criminaliteitstoestand in de zone en bepaalt de prioriteiten om deze criminaliteit te bestrijden.

 

De Zone in cijfers

Oppervlakte : 45 km²
Bevolking : 129.500 bewoners
Politiekader : 422 personen
Administratief personeel : 70 personen
Budget 2007 : € 33.034.246