Geboorten

1. Aangifte van geboorte:

De aangifte van geboorte wordt gedaan aan plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand binnen vijftien dagen na de bevalling.

In geval van bevalling in ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen of andere verpleeginrichtingen, wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader/meemoeder of door de moeder of door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent, of zijn afgevaardigde.
De persoon die de leiding van de inrichting uitoefent of zijn afgevaardigde zijn gehouden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.

In de andere gevallen wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader/meemoeder of door de moeder of door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de geneesheren, vroedvrouwen of andere personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of door de persoon bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.
De geneesheer of, bij ontstentenis, de vroedvrouw of, bij ontstentenis, de andere personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad, zijn gehouden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.

Indien de aangifte niet is geschied binnen de bij artikel 55 bepaalde termijn, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen drie werkdagen volgend op het verstrijken van die termijn, daarvan mededeling aan de persoon die hem van de bevalling kennis heeft gegeven. Deze is gehouden de aangifte te doen binnen drie dagen na de ontvangst van de mededeling.

Deze die de aangifte doet moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart, het huwelijksboekje, een geneeskundig attest van de dokter of de vroedvrouw (Model 1).

Voornaam

De ambtenaar van de burgerlijke stand (of zijn afgevaardige) mag in de akte van geboorte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring dan wel het kind of derden kunnen schaden. (loi du 15 mai 1987 relative aux noms et aux prénoms). En cas de refus d'un prénom par l'officier de l'état civil, les parents peuvent déposer un recours auprès d'un tribunal civil.

Naam

Het kind is Belg :

Folder van de FOD Justitie

Het kind is een buitenlander : de naam en voornaam zijn bepaald door de wet van zijn nationaliteit.

Bestel uw dokumenten via het elektronisch loket.