Uittreksel uit het Strafregister

(T. 02.674 74 21- 02/674 74 16- 02/674 75.20- 02/674 74 64 – 02/674 75 50)

BETALEN UITSLUITEND PER BANCONTACT

De aanvrager moet zich persoonlijk met zijn identiteitskaart aan het loket melden.  Om technische redenen is de uitgifte van documenten niet altijd onmiddellijk. De prijs varieert afhankelijk van het gebruik van het certificaat. Gratis voor een eerste baan

Bespaar tijd en maak uw leven gemakkelijker: voltooi uw administratieve procedures online via het

Elektronisch loket

In elke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling die voorziet in de verstrekking van een "bewijs van goed gedrag en zeden " moet worden begrepen dat het nu een "uittreksel uit het strafregister" is.

1/ Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente

 • Als u in België woont of verblijft.
 • Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.

Typeformulier

U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u:

Maak dan bij voorkeur gebruik van  het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).

 • Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.
 • Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.

2/ Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister

 • Als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België.
 • Gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS.
 • Gemachtigde administratieve instanties (art.593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19.7.2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Diplomaten.

Hoe aanvragen?

Per brief of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

Wie mag het uittreksel vragen ?


Iedere inwoner van de gemeente, hetzij Belg hetzij vreemdeling, mag een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dergelijke aanvragen mogen vanzelfsprekend slechts ingewilligd worden voor zover zij betrekking hebben op de aanvrager zelf.


Aan wie mag het uittreksel afgegeven worden ?

Het uittreksel mag enkel afgegeven worden aan de persoon op wie het betrekking heeft en kan, behoudens de hierboven vermelde uitzonderlijke gevallen wat de openbare overheden betreft, nooit rechtstreeks worden afgegeven aan een private organisatie of een particulier die de overlegging ervan eist. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niets zich verzet tegen de afgifte aan derde personen van uittreksels die betrekking hebben op personen die zich wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid bevinden om zelf een uittreksel aan te vragen of in ontvangst te nemen, voor zover deze derde personen bewijzen dat ze daartoe door de betrokkenen behoorlijk gemachtigd zijn + identiteitskaart van de aanvrager.

Drie modellen van uittreksels

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

Meer info

Kosten 2020: gratis voor de inwoners - 9,25 € voor de niet-inwoners

Bron en meer info www.justitie.belgium.be