Wettelijke samenwoning

T. 02/674 74 16, 02/674 74 21 ou 02/674 75 20

Wettelijk samenwonen is een juridisch hulpmiddel dat bepaalt dat 2 personen zich kunnen laten erkennen als wettelijk samenwonende, voor zover zij meerderjarig zijn, in staat zijn om contracten af te sluiten en niet door het huwelijk of door een ander wettelijk samenwonen gebonden zijn.

De wet voorziet geen geslachtsverschil voorwaarde (gender) of gebrek van familieband. Het wettelijk samenwonen is dus toegankelijk, bijvoorbeeld, voor een homoseksueel paar, een ongehuwd heteroseksueel paar, aan broer/zus (broer en zuster, twee broers of zusters), aan een paar in rechte afstamming (ouder of grootouder met kind of meerderjarig kleinkind).

Het wettelijk samenwonen, ontstaat na indiening van een schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen met ontvangstbewijs aan de officier van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Dit schrijven bevat namelijk de volgende informaties:

 • de datum van de verklaring;
 • de namen, voornamen, plaatsen en geboortedata, handtekeningen van beide partijen;
 • het adres van de gemeenschappelijke woonplaats;
 • vermelding van de wil van de partijen om wettelijk samen te wonen;
 • eventueel de vermelding van de overeenkomst die tussen de partijen is besloten.

Nadat de officier van de burgerlijke stand heeft gecontroleerd of de voorwaarden zijn vervuld, handelt hij de verklaring in het register van de bevolking.

Rechten en plichten

De wettelijke samenwonenden dragen bij tot de lasten van het gemeenschappelijke leven in verhouding van hun mogelijkheden.

Elke schuld aangegaan door een van de wettelijke samenwonende voor de noden van het gemeenschappelijke leven en de kinderen die zij opvoeden verplicht solidair de andere samenwonende. Evenwel wordt deze niet verplicht gehouden in geval van overdreven schulden tegenover het inkomen van de samenwonende.

Elk van de wettelijke samenwonende behoudt de eigendommen, waarvan hij kan bewijzen dat zij hem toebehoren en de inkomsten die het werk hem verschaffen. De goederen waarvan geen enkel van de samenwonenden wettelijk kan bewijzen dat zij hem toebehoren en de inkomsten die deze kunnen generen worden beschouwd in onverdeeldheid te blijven (het is te zeggen: de 2 personen beschikken ten opzichte van hen over dezelfde aard van rechten).

De verklaring van wettelijk samenwonen waarborgt:

 • de bescherming van de familiehuisvesting: het flatgebouw dienstdoende als gemeenschappelijke huisvesting alsook zijn meubels kunnen niet verkocht, gegeven of in onderpand (hypothecaire lening) worden gebruikt door een van de samenwonenden zonder voorafgaande overeenkomst met de andere samenwonende. In geval van weigering, zal de rechter hem kunnen verplichten als de weigering ongegrond is;
 • de bijdrage tot de lasten van het gemeenschappelijke leven: de samenwonenden zijn verplicht deel te nemen aan de behoeften van het huishouden, met een deel van hun inkomsten in functie van hun mogelijkheden en hun gemeenschappelijke levenswijze.

De overeenkomst van wettelijk samenwonen

Samenwonenden kunnen de modaliteiten van hun wettelijk samenwonen regelen per overeenkomst. De overeenkomst moet in oorspronkelijke vorm voor notaris (zonder getuige) verleden worden en is het onderwerp van een vermelding in het register van de bevolking. Dit contract van gemeenschappelijk leven kan geen enkele clausule bevatten in strijd met de openbare orde en de goede zeden, de regels betreffende het ouderlijke gezag, de voogdij, en de regels die de orde van opvolging bepalen.

Er kan een eind gemaakt worden aan het wettelijke samenwonen:

 • ofwel door wederzijds akkoord tussen de samenwonenden;
 • ofwel door het huwelijk of het overlijden van een van de samenwonenden;
 • ofwel eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van indiening van een schriftelijke verklaring met bewijs van ontvangst aan de officier van de burgerlijke stand van de woonplaats van beide partijen of onverschillig van de woonplaats van een van beide partijen (in geval van beëindiging door wederzijdse instemming) of de woonplaats van de partij dat eenzijdig de beëindigingsverklaring vraagt.

De beëindiging verklaring van wettelijk samenwonen moet omvatten:

 • de datum van de verklaring;
 • de namen, voornamen, plaatsen en geboortedata van beide partijen en hun handtekening of handtekening van die die de unilaterale verklaring neerlegt;
 • de bepaling van de woonplaats van beide partijen;
 • de vermelding van de wil om een eind te maken aan het samenwonen.

Opgelet: het feit te scheiden en twee verschillende adressen te hebben maakt geen einde aan het wettelijk samenwonen. Dat kan namelijk gevolgen hebben inzake schulden!!!

In geval van geschil

Als de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonende ernstig verstoord is, kan de Vrederechter, op verzoek van de partijen, dringende en voorlopige maatregelen bevelen betreffende de bezetting van de gemeenschappelijke woonplaats, aan de persoon, de goederen en de kinderen, en aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van de twee samenwonenden. Hij bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij beveelt.

In geval van unilaterale verklaring van beëindiging van wettelijk samenwonen, moet de kennisgeving aan de andere partij door een deurwaarder gericht worden (Kosten: 200 €).

Verwijzingen:

 • Wet van 23 november 1998 (Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999)
 • Burgerlijk Rechtboek: artikelen 1475 tot en met 1479

Als een wettelijke samenwonende tegen de andere een feit bedoeld in artikelen 375,398 tot en met 400,402,403 of 405 van de Strafcode heeft gepleegd of geprobeerd te plegen onder artikelen 375,393,394 of 397 van dezelfde code, of als er sterke aanwijzingen zijn van een dergelijk gedrag, zal laatstgenoemde, behalve uitzonderlijke omstandigheden, zich het genot van de gemeenschappelijke woonplaats zien toekennen als hij deze vraag stelt.

Wat de fiscaliteit en de regels op erfgebied betreffen, gelieve u tot het belastingen centrum of een notaris te wenden.

BETALING ALLEEN MET BANCONTACT

Prijs 2020: 28,50 €