Vaste panelen

De Gemeenteraad,

Gelet artikel 170 van de Grondwet ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Gezien de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;

Gelet op zijn beraadslaging van 19/11/2013 met betrekking tot het innen van en belasting op de vaste panelen, uitvoerbaar verklaard op 09/01/2014 voor en termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de belasting regelmatig aan te passen;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT   VAST  :

Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2015 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

Er wordt ten voordele van de gemeente een belasting geheven op ieder gewoon vast paneel dat in het algemeen een boodschap van één of andere aard voor het publiek vertoont.

Onder « vast paneel in het algemeen » moet verstaan worden : elk middel in eender welk materiaal, zelfklevend, vaandel en andere installatie in het algemeen.

ARTIKEL 2

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de adverteerder van de boodschap die op het of de panelen staat, door de uitbater van het of de panelen en door de persoon die toestemming geeft tot het plaatsen van het of de panelen op het gebouw dat hij bezet of waarvan hij eigenaar is.

ARTIKEL 3

Zijn vrijgesteld van de belasting :

De panelen toebehorend aan de publiekrechtelijke rechtspersonen, aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut om het sociaal doel van algemeen belang na te streven.

De panelen, affiches en de andere installaties opgelegd aan het publiek door een wettelijke of reglementaire bepaling voor zover dat de boodschap en zijn opmaak in de perken blijven van wat wettelijk of reglementair opgelegd is.

ARTIKEL 4

De belasting wordt vastgesteld per vierkante meter per periode van 30 kalenderdagen tegen :

  • 2015 : 38,50€
  • 2016 : 39,00€
  • 2017 : 40,00€
  • 2018 : 40,50€
  • 2019 : 41,00€

In geval het gaat om een paneel met verscheidene adverteerders zal, de belasting worden berekend op de totaliteit van het paneel en gedeeld door het aantal adverteerders, het verkregen resultaat  mag niet lager zijn dan :

  • 2015 : 38,50€
  • 2016 : 39,00€
  • 2017 : 40,00€
  • 2018 : 40,50€
  • 2019 : 41,00€

De belastingsvoet van de belasting wordt vermenigvuldigd per drie wanneer het paneel drie affiches vertoont, onder de vorm van een driedimensionale installatie of wanneer het dient als steun voor een animatie.

ARTIKEL 5

De belasting is verschuldigd voor de gehele periode van 30 kalenderdagen, ongeacht de dag van plaatsing of wegneming van het paneel.

ARTIKEL 6

De belastingplichtige dient, minstens vierentwintig uur voor het plaatsen van een vast paneel, zoals beschreven in artikel 1 van het huidig reglement, een aangifte in te dienen waarop alle benodigde gegevens voor de belastingsheffing vermeld zijn.

ARTIKEL 7

Elke vergroting van de oppervlakte van een paneel dient aangegeven te worden aan de administratie binnen de vijftien dagen.

Hetzelfde geldt voor elke vermindering van de grootte van een paneel of de algehele wegneming ervan.

ARTIKEL 8

De belastingplichtige is verplicht de eventuele controle van zijn aangifte te vermakkelijken door het verstrekken van alle documenten en inlichtingen die hem te dien einde zouden gevraagd worden.

Bij gebrek aan aangifte zoals voorzien in artikel 6 of in geval van onjuiste, onvolledige of onduidelijke aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast, volgens de elementen waarover de administratie beschikt. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde of als verschuldigd geacht belasting. 

ARTIKEL 9

De belasting wordt geheven via kohier.

De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 10

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.