Reglement houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

Gemeenteraad van 21/10/2014
 

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 117 van de gemeentewet ;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ;
Gelet op de het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de Wegcode) ;
Gelet op het bijkomend reglement betreffende de politie in haar bevoegdheden betreffende het wegverkeer ;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart ;
Gelet op de Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementair luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan ;
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten , gewijzigd door het besluit van 12 december 2013;
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen ;
Gelet op de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap van 30 augustus 2013 houdende erkenning van de carsharingoperatoren “Zen Car” en “Cambio” ;

Gelet het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies   gestemmt door de Gemeenteraad op 21 oktober 2014.

Overwegende dat een betere rotatie van de parkeerplaatsen dient te worden nagestreefd, en daarom een retributie dient te worden vastgesteld in overeenstemming met de doorgaans nuttige en noodzakelijke parkeerperiode ;
Overwegende dat de vermindering alsook de creatie en de verbetering van de parkeermogelijkheden voor de gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen ;
Overwegende dat een aanpassing van ons reglement aan de verschillende wetgevende en technische veranderingen die onlangs werden doorgevoerd noodzakelijk blijkt ;
Overwegende dat, voor een betere leesbaarheid van de parkeerproblematiek, het nuttig is om in dit reglement het geactualiseerd reglement inzake de gemeentelijke parkeerkaarten toe te voegen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen :

BESLUIT :
Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/11/2014 :


Artikel 1 : Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van de openbare weg.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke of gewestelijke overheden, inclusief prive-terreinen toegankelijk voor het publiek.


Artikel 2 : Definities

Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder :

 • Vrijstellingskaart : kaart afgeleverd door de gemeente of het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap die aan de houder ervan het recht geeft op een bijzonder parkeerreglement inzake het parkeren met beperkte parkeertijd en die hem de mogelijkheid geeft om, indien nodig, te parkeren in bepaalde zones overeenkomstig met de bepalingen opgenomen in het reglement vastgelegd door de gemeenteraad. Bij gebruik moet de kaart vooraan in het voertuig worden geplaatst, zodanig dat de bovenkant duidelijk zichtbaar is voor controle.
 • Parkeerkaart voor personen met een handicap : speciale kaart afgeleverd door een officiële instantie overeenkomstig het M.B. van 07.05.1999, bedoeld in artikel 27.4.3. van de wegcode : “De minister van Verkeerswezen wijst de personen aan die de speciale kaart kunnen verkrijgen en de overheden die bevoegd zijn om ze af te leveren; hij bepaalt er het model van, alsmede de voorwaarden van afgifte, van intrekking en van gebruik.” Bij gebruik moet de kaart vooraan in het voertuig worden geplaatst, zodanig dat de bovenkant duidelijk zichtbaar is voor controle. De kaart is strikt persoonlijk ; ze kan slechts gebruikt worden wanneer de houder ervan vervoerd wordt in het voertuig dat geparkeerd staat of wanneer hij zelf het voertuig bestuurt. Buitenlandse kaarten waarvan sprake in artikel 27.4.1 zijn ook toegestaan. De kaart is niet geldig op standplaatsen voor gedeelde voertuigen.
 • Parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen : een of meerdere parkeerplaatsen waar elke gebruiker moet beschikken over een vrijstellingskaart “autodelen”.
 • Buurtbewoner : fysieke persoon met hoofdverblijfplaats of woonplaats op het grondgebied van de gemeente en ingeschreven in het bevolkingsregister van die gemeente.
 • Gezin : is samengesteld hetzij uit een persoon die gewoonlijk alleen woont, hetzij door twee of meerdere personen die, al dan niet verbonden door bloedverwantschap, hetzelfde hoofdverblijf delen. De samenstelling van het gezin wordt bewezen door een gezinssamenstelling.
 • Gebruiker : de bestuurder van het motorvoertuig dat geparkeerd staat of, indien deze onbekend is, de persoon op wiens naam dit motorvoertuig ingeschreven staat.
 • Stilstaand voertuig : stilstaand voertuig voor de periode nodig om personen of zaken in- of uit te laden.
 • Geparkeerd voertuig : stilstaand voertuig voor langer dan de periode nodig om personen of zaken in- of uit te laden.
 • Prioritaire voertuigen : voertuigen bepaald in artikel 37 van de wegcode.
 • Openbare weg waar het reglement van de blauwe zone van toepassing is : De bepalingen van de blauwe zone zijn ook toepasbaar op elke plaats uitgerust met het signaal E5, E7 of E9a tot E9g, vervolledigd met een onderbord waarop een parkeerschijf staat afgebeeld.
 • Gedeelde voertuigen : voertuigen beheerd door operatoren onder het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen.
 • Zone : alle straten waarin een specifiek parkeerreglement van toepassing is en waarvan het begin of de toegang alsook het einde aangegeven worden door een teken waaraan de zonale geldigheid werd toegekend zoals voorzien in artikel 65.5 van de wegcode. Herinneringen zijn niet verplicht en moeten uitzonderlijk blijven opdat hun vereenvoudiging niet zou leiden tot hetzelfde aantal signalen als het klassieke systeem waar ze aan alle kruispunten worden herhaald.
 • Blauwe zone : zone waarin, behoudens afwijking, elke gebruiker van een parkeerplaats de beperkte parkeertijd moet naleven middels een parkeerschijf, conform artikel 27 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, op straffe van onderwerping aan de parkeerretributie bedoeld in artikel 4. Alle soorten vrijstellingskaarten alsook de kaart voor personen met een handicap zullen aanleiding geven tot een vrijstelling.
 • Zone “voorbehouden parkeerplaats” : er is geen tijdsbeperking. In een zone “voorbehouden voor autodelen” is enkel de vrijstellingskaart “autodelen” geldig.
 • Zone “Kiss and Ride”: de parkeertijd wordt beperkt tot de tijd aangegeven op de daartoe bestemde wegsignalisatie. Enkel de standaard vrijstelling “zorgverleners van dringende medische hulp” is geldig in een zone “Kiss and Ride”.

 

TITEL 1 : Bepalingen betreffende het betalend parkeren en het parkeren waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is en betreffende het parkeren op plaatsen voorbehouden voor één of meerdere soorten vrijstellingskaarten op het grondgebied van de gemeente.


Artikel 3 : Modaliteiten

Op de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt het parkeerbeleid geregeld en onderverdeeld volgens onderstaande modaliteiten :

 • Parkeren in een blauwe zone of op parkeerplaatsen op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is
 • Parkeerplaatsen voorbehouden voor gedeelde voertuigen

De retributie voor het parkeren op de openbare weg is van toepassing in de gereglementeerde zones van 9u00 tot 13u30 en van 13u30 tot 18u00.

Artikel 4 : Betalend parkeren

a) In zone “voorbehouden parkeerplaatsen”
De duur van het gebruik van een parkeerplaats is niet beperkt in de zone “voorbehouden parkeerplaatsen”.
Bij het parkeren in een “zone voorbehouden voor autodelen”, zonder toepassing van de vrijstellingskaart die toepasselijk is voor die zone, is een forfaitaire retributie van 25 € per halve dag verschuldigd.
b) In een zone “Kiss & Ride”
In een zone ‘Kiss & Ride’ is parkeren gratis gedurende de tijd die is aangeven op de daartoe bestemde wegsignalisatie. In geval van overschrijding van de toegelaten parkeertijd is een forfaitaire retributie verschuldigd van 100 € per halve dag.

Artikel 5 : Parkeren in een blauwe zone of op parkeerplaatsen op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is

De gratis parkeertijd in de blauwe zone of op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is, wordt beperkt tot maximaal twee uur van maandag tot en met zaterdag, behalve indien bijzondere modaliteiten worden aangegeven op de signalisatieborden. Er is geen enkele retributie verschuldigd noch op zondagen, noch op wettelijke feestdagen van toepassing op heel België.
Wanneer de controleagent de afwezigheid of het verkeerdelijk gebruik van de parkeerschijf vaststelt of indien de gratis toegestane parkeertijd overschreden is of het model niet overeenkomt met het model vastgelegd door de Minister van Verkeerswezen, wordt een retributie van 25 € per halve dag geëist. De voertuigen gebruikt door personen met een handicap, mogen gratis en zonder tijdsbeperking parkeren op de parkeerplaatsen voorzien van parkeerautomaten, wanneer de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de wegcode aan de voorzijde van het voertuig op zodanige wijze wordt aangebracht dat haar voorzijde duidelijk zichtbaar is voor controle.
Het betalend parkeren is ook van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht. Bij het parkeren is een forfaitaire retributie van 25 € per halve dag verschuldigd.

Artikel 6 : Parkeerplaatsen voorbehouden voor gedeelde voertuigen

Op alle parkeerplaatsen voorbehouden voor gedeelde voertuigen, moet de kentekenplaat van het voertuig dat er geparkeerd staat geregistreerd zijn in de “gegevensbank van de voertuigen” van de Gemeente.
Deze registratie is dan de vrijstellingskaart “autodelen”.

Artikel 7 : Beschadiging of verlies van voertuig

Het hierboven beschreven gereglementeerd parkeren geeft recht op parkeren, maar niet op enig toezicht. Het gemeentelijk bestuur kan niet aansprakelijk worden geacht voor beschadiging of verlies van een voertuig.

Artikel 8 : Invorderingsprocedure

Bij het niet naleven van een van de voorschriften opgesomd in dit regelement, zal een controleagent van de Gemeente of van het Agentschap een notificatie achterlaten op de voorruit of, bij gebrek, op het voorste deel van het voertuig.
Een termijn van maximaal 5 werkdagen wordt voorzien om de notificatie te regelen. Bij het ontbreken van integrale betaling van de notificatie in de tijd, zal een eerste kosteloze herinnering worden opgestuurd.
Indien een tweede herinnering nodig blijkt, zullen administratieve kosten worden aangerekend voor een bedrag van 15,00 €.
Vervolgens, nog steeds bij niet-betaling, beslist de gemeente over het gevolg dat aan het dossier gegeven moet worden en over de eventuele vervolgingen die ingesteld moeten worden tegen de recalcitrante belastingplichtige door, in voorkomend geval, zich te wenden tot de bevoegde rechtbank.

De kosten, rechten en uitgaven gemaakt voor de invordering van de verschuldigde bedragen vallen ten laste van de schuldplichtige van de retributie en zullen toegevoegd worden aan het initieel verschuldigd bedrag (bedrag van de retributie en administratieve kosten) door de debiteur. Deze kosten, rechten en uitgaven worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige uitkeringen.
Bij niet-betaling door de bestuurder, zal de gerechtigde van de inschrijving bij de “Dienst Inschrijvingen Voertuigen” hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk worden geacht.

Titel II : Vrijstellingskaarten


Artikel 9: Vrijstellingskaarten

Volgende vrijstellingskaarten kunnen op aanvraag worden toegekend door het gemeentebestuur :

 • Vrijstellingskaart “bewoner”
 • Vrijstellingskaart “tijdelijke bewoner”
 • Vrijstellingskaart “bedrijven en zelfstandigen”
 • Vrijstellingskaart “ onderwijsinstellingen en publieke kinderdagverblijven”

Volgende vrijstellingskaarten kunnen op aanvraag worden toegekend door het Parkeeragentschap :

 • Vrijstellingskaart “zorgverleners van dringende medische hulp”
 • Vrijstellingskaart “zorgverleners van niet-dringende medische hulp”
 • Vrijstellingskaart “autodelen”
 • Vrijstellingskaart ”interventie”

 

Artikel 10:


§ 1. Algemene modaliteiten:

 1. De vrijstellingskaart dient volledig en goed leesbaar geplaatste te worden op de binnenzijde van de voorruit van het voertuig zodat de controleagent alle gegevens van deze zegel kan nakijken. Bij gebreke, heeft de vrijstellingskaart geen enkele waarde en is de achtergelaten notificatie verschuldigd.
 2. Zolang de vrijstellingskaart niet werd toegekend, kan geen enkele gebruiker zich beroepen op enig recht hieraan verbonden.
 3. De kaarten die werden toegekend bij een eerste aanvraag alsook de kaarten waarvan verlenging is aangevraagd na einde van de geldigheidsperiode zijn pas werkzaam de dag na hun registratie.
 4. De gemeentelijke overheid is niet verplicht om de houders te verwittigen over het verstrijken van de geldigheid van hun kaart. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zullen geenszins actie kunnen ondernemen tegen de gemeentelijke overheid in het geval van verzuim. Elke aanvraag van vernieuwing kan bij het gemeentebestuur worden ingediend ten vroegste 30 werkdagen voor verval van de vorige kaart.
 5. Wanneer de gemeentelijke overheid een maatregel vastlegt met als gevolg de ongeldigheid van de parkeerkaart, zal de registratie van de kaarthouder geschrapt worden binnen de termijn vastgelegd in de kennisgeving van de beslissing. In het geval van vervalsing zal de aanvrager of een gezinslid in de toekomst geen vrijstellingskaart meer kunnen krijgen in geen enkele gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 6. De vrijstellingskaart is slechts geldig voor de kentekenplaat en de sector(en) die bij de registratie werden toegekend. Een verandering van kentekenplaat te bekomen tijdens de geldigheidsduur van de kaart, zal slechts kunnen gebeuren na analyse van de bijzondere omstandigheden ter rechtvaardiging ervan. Een retributie equivalent aan het tarief van de eerste gezinskaart zal verschuldigd zijn.
 7. De vrijstellingskaart zal slechts worden toegekend na eenmalige betaling van het integrale bedrag. De retributie voor het eerste jaar blijft integraal verschuldigd. Bovenop dit bedrag worden, in voorkomend geval, de volledige maanden waarin de vrijstellingskaart niet werd gebruikt, terugbetaald. De vrijstellingskaart moet worden teruggegeven van zodra de begunstigde niet meer aan de toekenningsvoorwaarden voldoet. De gemeente annuleert van rechtswege de vrijstellingskaarten waarvoor de aanvrager de voorwaarden zodanig heeft gewijzigd dat het niet meer beantwoordt aan de toekenningscriteria.
 8. In het kader van een optimale coördinatie en een rationeel beheer, kunnen de vrijstellingskaarten van andere gemeenten erkend worden op het grondgebied van de gemeente.
 9. Wanneer een verandering in de verdeling van de sectoren optreedt, zal de geldigheid van de kaart beperkt worden tot de termijn die aangegeven wordt bij de kennisgeving van de beslissing.

 

§ 2. Modaliteiten volgens de soort kaart

1°/ Vrijstellingskaart « buurtbewoner »

Bewonerskaart
De vrijstellingskaart “buurtbewoner” wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend aan de persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het wachtregister van de desbetreffende gemeente, en die woont in een gereglementeerde blauwe zone. De hoekgebouwen waarvan de gevel gelegen is in een gereglementeerde zone worden beschouwd als onderdeel van de zone.
Als de aanvrager vrijgesteld is van inschrijving, worden attesten aanvaard afgeleverd door de Federale Openbare Dienst (FOD) Binnenlandse Zaken, de FOD Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de dienst Protocol of een ambassade of consulaat waarvoor de aanvrager werkt.
Elk gezin woonachtig in de gemeente in een gereglementeerde blauwe zone mag een aanvraag indienen voor twee bewonerskaarten.
De eerste bewonerskaart wordt verkregen aan 12,10 € of 24,20 € en is 1 of 2 jaar geldig. De tweede kaart wordt toegekend aan een tarief van 60,15 € of 120,30 € en is 1 of 2 jaar geldig.
De kaart betreft slechts één nummerplaat en er mag alleen één kaart per voertuig worden uitgegeven. De kaart kan enkel uitgereikt worden voor voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa 3,5 ton niet overschrijdt

De houder van deze kaart is alleen gemachtigd om te parkeren in de parkeersector(en) die hem is/zijn toegewezen.
Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België binnen met uitzondering van de 5 gevallen opgesomd in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001.

De aanvrager moet de volgende documenten kunnen voorleggen:

 • kentekenbewijs van het voertuig bij de DIV.
 • het bewijs dat het voertuig is ingeschreven op zijn naam of dat hij permanent over het voertuig beschikt indien de aanvrager niet de eigenaar is.
 • voor een leasingwagens : het bewijs van leasing die de naam van de aanvraag expliciet moet vermelden
 • voor een voertuig op naam van een derde persoon : de aanvrager is verplicht een kopie voorleggen van de verzekeringspolis met vermelding dat betrokkene de hoofdbestuurder van het voertuig is.

Elke inwoner van de gemeente die al over een bewonerskaart beschikt voor een basisvoertuig, kan gratis een tijdelijke kaart aanvragen in het kader van een vervangwagen.
De toegestane duur zal per geval vastgelegd worden, in functie van de duur van de vervanging – aangetoond door een document van het basisvoertuig - en zal de geldigheidsduur van de oorspronkelijke kaart niet mogen overschrijden.
Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, zal geen enkele gebruiker zich kunnen beroepen op enig recht, hieraan verbonden.


“Tijdelijke“ buurtbewonerskaart
Ze wordt toegekend aan :

 • aan personen die gedomicilieerd zijn op hun grondgebied in een gereglementeerde blauwe zone en die een specifieke nood hebben aan parkeerplaats;
 • aan personen die een tweede verblijfplaats hebben op hun grondgebied in een gereglementeerde blauwe zone.

De prijs van de kaart is 5 € voor 63 dagen.
De aanvrager moet de volgende documenten afleveren :

 • gehuurd voertuig : huurcontract
 • de automobilist die een tweede verblijf heeft : huurcontract of bewijs van betaling van de “tweedeverblijftaks” onontbeerlijk.

Het aantal vrijstellingskaarten wordt berekend per gezin en omvat de vrijstellingskaarten « buurtbewoner » en « tijdelijke buurtbewoner ».Er kan dus geen tijdelijke kaart afgeleverd worden voor een gezin dat reeds het maximale aantal vrijstellingskaarten " buurtbewoner " bezit.

De houder van de tijdelijke vrijstellingskaart is alleen gemachtigd om te parkeren binnen de grenzen van de parkeersector(en) die hem is/zijn toegewezen.


2°/ De vrijstellingskaart « bedrijven en zelfstandigen » in een gereglementeerde blauwe zone :
Ze is 1 jaar geldig. De tarieven zijn de volgende :

 • 150 €/kaart voor elk van de eerste 5 kaarten;
 • 250 €/kaart voor de 6e t.e.m. de 20e kaart;
 • 500 €/kaart voor de 21e t.e.m. de 30e kaart ;
 • 600 € voor elke bijkomende kaart;

Wanneer de vestigingseenheid minder dan 10 werknemers telt wordt het maximum toegestaande parkeerkaarten beperkt tot 2 eenheden + 40% van het tewerkgesteld personeel;
Wanneer de vestigingseenheid 10 werknemers of meer telt wordt het maximum toegestaande parkeerkaarten beperkt tot 10 eenheden + 20% van het tewerkgesteld personeel;

Voor de berekening van het aantal werknemers zal het gemeentebestuur rekening houden met het totaal aantal door de onderneming tewerkgesteld personeel waarvan het aantal parkeerplaatsen ter beschikking gesteld door de firma voor het personeel zal afgetrokken worden.

De houder van de vrijstellingskaart is alleen gemachtigd om te parkeren binnen de grenzen van de parkeersector(en) die hem is/zijn toegewezen.
Het bedrijf benoemt een unieke verantwoordelijke aan om de vrijstellingskaarten af te nemen bij de gemeente. Het bedrijf verdeelt de kaarten aan haar personeel volgens haar eigen regels.
De aanvrager moet de volgende document kunnen afleveren :

 • kentekenbewijs van het voertuig bij de DIV.
 • de ondernemingen zijn verplicht, voor ieder verzoek, een door de gemeente overhandigd formulier betreffende het beheer van de mobiliteit van hun werknemers, behoorlijk in te vullen.

 

3°/ Vrijstellingskaart “ onderwijsinstellingen en publieke kinderdagverblijven”

Ze is één jaar geldig en kan verkregen worden voor 75 €. 

De aanvraag moet worden ingediend door het hoofd van de instelling of diens vertegenwoordiger en vergezeld zijn van een goedgekeurd schoolvervoersplan of een goedgekeurd equivalent.

De houders van deze kaart zijn gemachtigd om te parkeren binnen de grenzen van de parkeersector(en) die hem is/zijn toegewezen. Echter, als de aanvrager van de vrijstellingskaart werkzaam is in meerdere scholen, dan is de vrijstellingskaart geldig voor de verschillende sectoren binnen dewelke de scholen gesitueerd zijn.

De aanvrager moet de volgende document kunnen afleveren :

 • Certificaat tonend van een activiteit in de gemeente;
 • Lijst van kentekenplaten;
 • Kentekenbewijzen van voertuigen;
 • Betrokkenen Autoverzekeringen;
 • Certificaat met de identiteit van de aangewezen ambtenaar die de abonnementen intrekt.

 

4°/ Vrijstellingskaart “zorgverlener van dringende medische hulp”
Deze vrijstellingskaart is bestemd voor de zorgverleners van dringende medische hulp.
Ze heeft een geldigheidsduur van één jaar en wordt toegekend aan een tarief van 200 €.
De vrijstellingskaart moet zichtbaar aan de binnenzijde van de voorruit van het voertuig aangebracht worden. Ze wordt vergezeld door de vermelding met het opschrift "interventie bezig" en de blauwe parkeerschijf dewelke het aankomstuur van de zorgverlener aangeeft.
Worden als "zorgverlener van dringende medische hulp" beschouwd, de personen die medische zorgen toedienen en die over een RIZIV-nummer beschikken, wanneer zij gestuurd zijn om onmiddellijk passende zorg te verlenen aan eenieder van wie de gezondheidstoestand, omwille van een ongeval, een plotse ziekte of plotse complicatie van een ziekte, een dringende interventie vereist.
De kaart mag in alle zones gebruikt worden en is geldig op het volledig grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De aanvrager moet de volgende documenten afleveren :

 • het bewijs dat hij over een RIZIV-nummer beschikt als individuele zorgverstrekker
 • het bewijs dat hij zijn activiteit gedeeltelijk op volledig uitoefent op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde

 

5°/ Vrijstellingskaart “zorgverlener van niet- dringende medische hulp”
Deze vrijstellingskaart is bestemd voor de zorgverleners van niet-dringende medische hulp.
Ze heeft een geldigheidsduur van één jaar en wordt toegekend aan een tarief van 75 €.
Het gebruik van deze kaart is onderworpen aan de verplichting om deze zichtbaar aan de binnenzijde van de voorruit van het voertuig aan te brengen. Ze wordt vergezeld door de vermelding met het opschrift "interventie bezig" en de blauwe parkeerschijf dewelke het aankomstuur van de zorgverlener aangeeft.
De zorgverleners voor niet-dringende medische hulp omvatten ook de dierenartsen.
De aanvrager moet de volgende documenten afleveren:

 • bewijs dat het voertuig van de zorgverlener verbonden is aan organisaties erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • het bewijs dat hij zijn activiteit gedeeltelijk op volledig uitoefent op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde

 

6° / Vrijstellingskaart “autodelen”
Deze vrijstellingskaart is bestemd specifiek voor de exploitanten van motorvoertuigen toegewezen aan het erkend systeem voor autodelen zoals bepaald in artikel 2 – definities “autodelen”.
De prijs van de kaart wordt vastgelegd op 5 € per voertuig per jaar.
Deze kaarten worden enkel toegewezen voor voertuigen waarvan de vereniging voor autodelen zich op grondgebied van de gemeente bevindt.
Elke vrijstellingskaart is verbonden met slechts één kentekenplaat. Ze is enkel geldig wanneer het voertuig wordt gebruikt door een klant die betaald heeft voor de dienstverlening van een gedeeld voertuig.

7° Vrijstellingskaart  ”interventie”

Deze kaart wordt voorbehouden aan natuurlijke personen of rechtspersonen die aantonen dat ze, voor hun beroep, verschillende interventies in meerdere parkeersectoren van het Gewest dienen uit te voeren en die daar het bewijs van voorleggen.

De vrijstellingskaart ”interventie”  kan alleen worden gebruikt in parkeerplaatsen bij voorbaat aangegeven voor maximaal drie uur in het geval van dringende interventie en met de weergave van het parkeerschijf. De gebruiker duidt de locatie van interventie aan nabij de kaart.

De prijs van deze kaart is vastgesteld  90€/maand.

kentekenbewijs van het voertuig bij de DIV (als het voertuig niet ingeschreven is op zijn op naam van het bedrijf, het leasingcontract dat het voertuig met het bedrijf verbindt).

 • de identiteitskaart of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet.

voor zelfstandigen/bedrijven die een beroep uitoefenen dat behoort tot de onderstaande lijst van vakgroepen:

 • bewijs van de toegang tot het beroep.
 • bewijs van inschrijving bij de kruispuntbank van Ondernemingen.
 • bewijs van inschrijving bij de BTW.

1) De beroeps van de sectoren:

 •   Dak- en dichtingswerken
 •   Schrijnwerk en beglazing
 •   Centrale verwarming, airco, gas en sanitair
 •   Elektrotechniek
 •   Liften

2) Volgende concessiehouders van de officiële lijst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 •     Gassector: Eandis, Fluxys, Sibelga
 •     Elektriciteitssector: Elia, Sibelga
 •     Watersector: Hydrobru, Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer, Vivaqua
 •     Telecommunicatiesector: Belgacom, Telenet, Brutélé

voor de concessiehouders en organisaties van de openbare sector:  

 • machtiging van de organisatie die de aanvrager toestaat om de interventiekaart te bestellen.

Deze kaart is te verkrijgen bij het Parkeeragentschap.


Titel III. Eindbepaling


Artikel 11:

Overgangsmaatregel: Elke parkeerkaart die werd uitgegeven onder het vorige gemeentelijke reglement blijft geldig voor de duur van de geldigheid ervan. De vernieuwing van de kaart zal worden gedaan volgens de gestelde voorwaarden van het huidig reglement.

Artikel 12:

Het huidig reglement heft alle vroegere desbetreffende reglementen op.