Organisatie van rommelmarkten

Het bestaande reglement op te heffen en te vervangen door het volgende reglement met betrekking tot de rommelmarkten en dit aan te nemen:

Reglement met betrekking tot de organisatie van rommelmarkten op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.

Artikel 1er : Gemeentelijke toelating

Het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde organiseert of staat de inrichting van rommelmarkten toe op het grondgebied van de gemeente op door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde data.
Het College van Burgemeester en Schepenen besluit over de aard van de rommelmarkt (organisatie op het openbare domein of op een privé-terrein (voorbeeld : op een school)) en kan de deelname van professionele handelaars op private rommelmarkten weigeren.
De gemeente kan een thema opleggen voor de rommelmarkt, in dit geval zullen de voorwerpen die hiermee géén rekening houden niet toegelaten worden.

Artikel 2 : deelnemers

De rommelmarkten zijn toegankelijk voor :

  • Professionelen van de rommelmarkt, die dit beroep mogen uitoefenen overeenkomstig de in voegen zijnde wetgeving, met inbegrip van de leurders.  De professionelen van de rommelmarkt moet ingeschreven zijn in de kruispuntbank van de ondernemingen, bij de BTW en bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen.  Ministens één maand voor dit evenement moeten deze professionelen in het bezit zijn van een gemeentelijke toelating.   Ter plaatse moet hij zich identificeren met een identificatiepaneel op een voor de klanten zichtbare plaats aangebracht.
  • Niet professionele particulier voor zover deze de goederen verkoop die hem toebehoren en hij deze niet heeft gekocht, geproduceerd of vervaardigd met de bedoeling ze te verkopen.  De verkoop mag het kader van een normaal beheer van een privé-patrimonium niet overstijgt.

De verkoop zonder handelskarakter maar met menslievend-, sociaal-, cultureeloogmerk, zijn wel toegestaan, met uitzondering van voorwerpen, tijdschriften, kranten,… voor politieke propaganda.  In dit geval is het aangeraden om zich duidelijk kenbaar te maken.

Artikel 3 : verboden goederen

Het is verboden nieuwe goeder te verkopen of uit te stallen, voorwerpen die indruisen tegen de goede zeden alsook nazi- of fascistische goederen aan te bieden.  De exposanten zelf zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de herkomst van hun te koop aangeboden goederen.  In géén enkel geval kan de gemeentelijke administratie hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
Hetzelfde verbod geldt voor alle publicaties of affiches die aanzetten tot haat of religieus extremisme evenals voor de publicaties die vallen onder de toepassing van de wet van 30 juli 1981 met betrekking tot de bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Met uitzondering van een door het Schepencollege verleende toelating is het verboden om alcohol, sterke drank, dranken en voeding te verkopen op de rommelmarkten.

In toepassing met de invoegen zijnde wetgeving, is het verboden om levende dieren te verhandelen (verkopen, schenken, te houden) en tentoon te stellen op de rommelmarkten.

Artikel 4 : reservatie voor de professionelen

De professionele handelaars zijn gehouden om zich voorafgaandelijk in te schrijven en zodoende de gemeentelijke belasting op de leurhandel te betalen.
De gemeentelijke administratie kan een inschrijving van deelname weigeren zowel t.a.v. deelnemers aan de rommelmarkt als t.a.v. ambulante handelaars.
De bewoners van een gebouw opgenomen in de rommelmarktzone kunnen prioritair gebruikmaken van het voedpad gelegen voor het gebouw dat ze betrekken.
De standplaatsen worden ten persoonlijke titel ter beschikkinggesteld.  De bezetters van een standplaats moeten zich conformeren aan de bevelen van de politie of van elke persoon die gemachtigd is om de organisatie van de rommelmarkt te controleren.  De weigering om de bevelen op te volgen heeft standplaatsverbod tot gevolg.

Artikel 5 : openings- en sluitingsuren

De rommelmarkt start om 8 uur en sluit op het uur vastgelegd door de organisatoren.

Met uitzondering van de toelating van de vertegenwoordiger van de dienst Economisch leven of de organisator, is de ambulante handelaar verplicht om z’n stand uit te baten tot het sluitingsuur van de rommelmarkt.

Artikel 6 : Strandplaats - installatie

De deelnemers aan de rommelmarkt mogen twee uur voor de opening van de markt hun standplaats innemen ; zij moeten uiterlijk één uur na de sluiting van de markt deze verlaten hebben.  Bij iedere deelnemer berust de verantwoordelijkheid om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen opdat het betrekken en inrichten van z’n stand zonder geluidsoverlast, noch hinder voor de omgeving verloopt.  
Het is verboden om koopwaar van welke aard dan ook te plaatsen met het doel een standplaats voor te behouden of om elke andere reden dan ook.

Artikel 7 : Installatie - veiligheid

Elke deelnemer aan de rommelmarkt is ertoe gehouden zijn koopwaar zo te schikken dat zij de doorgang van het publiek en de ingang tot de woningen niet hinderen en zich daarbij te schikken naar de onderrichtingen van de politiediensten en de aangestelde van het Gemeentebestuur of de organisatoren van de rommelmarkt.

De bezetter van een standplaats is ten persoonlijke titel verantwoordelijk voor elk ongeval of de schade berokken aan derden door zijn installatie.  

De professionelen van de rommelmarkt moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden onderschrijven en dit door toedoen van een exploitatieverzekering.

Artikel 8 :  Wagens – circulatie - aanwezigheid

De circulatie van wagens is op de rommelmarkt verboden na 8u en voor het sluitingsuur van deze.

Artikel 9:  Netheid

De deelnemers aan de rommelmarkt zijn gehouden hun standplaats in een staat van perfecte netheid achter te laten.  Alle afval, overschotten, papier en verpakkingen moeten meegenomen worden.
De deelnemers die restafval op hun standplaats achterlaten kunnen geweigerd worden deel te nemen aan een volgende rommelmarkt die op het gemeentelijke grondgebied georganiseerd wordt.

Artikel 10 : deontologie van de verkoper

Het is de deelnemers van de rommelmarkten verboden zich tegenover elkaar, het publiek of de door de gemeente aangestelde onfatsoenlijk te gedragen.  Zij die zich niet aan deze bepalingen houden, kunnen krachtens bevel van de politie of van de organisator van de rommelmarkt onmiddellijk van de markt worden gedreven.

Artikel 11 : communicatie en toepassing van dit reglement

Door deel te nemen aan deze rommelmarkt onderschrijft de deelnemer dat hij dit reglement zal naleven.

Artikel 12 : invoegintreding

Dit reglement zal van toepassing zijn vanaf de eerste rommelmarkt die op het gemeentelijke grondgebied georganiseerd wordt.