Geboorten

1/ Erkenning:

Een erkenning van vaderschap (meemoederschap) kan plaatsvinden:

 • Vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte

 

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning.

 • bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven;
 • als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven;
 • voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist.

 

Benodigdheden en procedure

Vóór de geboorte:

 • De ouders moeten allebei aanwezig zijn, enkel op afspraak 02/674 74 17 of 02/674 75 12 of burgerlijkestand1170@wb.irisnet.be.
 • Identiteitskaarten van de moeder en van de erkenner.
 • Het originele doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld. Het attest blijft in het dossier. Er bestaat geen minimale zwangerschapstermijn.
 • Als de erkenner geen Belg is, een consulaire attest waaruit blijkt dat hij/zij volgens zijn/haar persoonlijk statuut een kind kan erkennen.

 

De voordelen van erkenning vóór de geboorte zijn dat de vader/meemoeder

 • de geboorteaangifte kan doen zonder aanwezigheid van de moeder
 • het kraamgeld al kan aanvragen bij de werkgever.
 • het kind is een erfgenaam van de erkenner

 

Na de geboorte :

 • - De ouders moeten allebei aanwezig zijn

enkel op afspraak 02/674 74 17 of 02/674 75 12 of burgerlijkestand1170@wb.irisnet.be. .

- + het kind ouder dan 12 jaar.

- de erkenner en het kind als het kind ontvoogd of ouder dan 18 jaar is.

 • Identiteitskaarten van de moeder en van de erkenner (+ die van het kind in sommige gevallen).
 • recent afschrift van de geboorteakte van het kind als het kind niet in Watermaal-Bosvoorde geboren is.
 • Als de erkenner geen Belg is, een consulaire attest waaruit blijkt dat hij/zij volgens zijn/haar persoonlijk statuut een kind kan erkennen.

 

2/ Aangifte van geboorte:

De aangifte van geboorte wordt gedaan aan plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand binnen vijftien dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

In geval van bevalling in ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen of andere verpleeginrichtingen, wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader/meemoeder of door de moeder of door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent, of zijn afgevaardigde.
De persoon die de leiding van de inrichting uitoefent of zijn afgevaardigde zijn gehouden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.

In de andere gevallen wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader/meemoeder of door de moeder of door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de geneesheren, vroedvrouwen of andere personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of door de persoon bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.
De geneesheer of, bij ontstentenis, de vroedvrouw of, bij ontstentenis, de andere personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad, zijn gehouden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.

Indien de aangifte niet is geschied binnen de bij artikel 55 bepaalde termijn, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen drie werkdagen volgend op het verstrijken van die termijn, daarvan mededeling aan de persoon die hem van de bevalling kennis heeft gegeven. Deze is gehouden de aangifte te doen binnen drie dagen na de ontvangst van de mededeling; is de derde dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan kan de aangifte nog worden gedaan de eerste daaropvolgende werkdag.

Deze die de aangifte doet moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart, het huwelijksboekje, een geneeskundig attest van de dokter of de vroedvrouw (Model 1).

Voornaam

De ambtenaar van de burgerlijke stand mag in de akte van geboorte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring dan wel het kind of derden kunnen schaden.

Naam

Het kind is Belg :

Folder van de FOD Justitie

Het kind is een buitenlander :

De naam en voornaam zijn bepaald door de wet van zijn nationaliteit.

3/ Transgenders

Nieuwe wetgeving vanaf 01/01/2018

Maak eerst een afspraak op 02/674 74 18 of burgerlijkestand1170@wb.irisnet.be

FOD Justitie

Win tijd en maak het uzelf gemakkelijk: bestel uw dokumenten via het elektronisch loket