Verandering van voornaam

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen. De procedure is voorbehouden voor Belgen. Ze geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

De bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand is deze van:

  1. de gemeente waar de persoon op wie de voornaamsverandering betrekking heeft, is ingeschreven in de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister; of bij gebrek hieraan,
  2. de gemeente van de laatste woonplaats; of bij gebrek hieraan,
  3. de Stad Brussel (als u nooit in België gedomicilieerd was)

De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

Voor een minderjarig kind moeten de twee wettelijke ouders ter plaatse komen.

Transgenders kunnen sinds 1 januari 2018 ook zonder te moeten voldoen aan medische voorwaarden hun geslachtsregistratie en voornamen officieel laten aanpassen.
Maak eerst een afspraak op 02/674 74 18 of burger.stand@wb1170.brussels

FOD Justitie

Hoe aanvragen?

Enkel op afspraak: Tél : 02/674.74.17 of 02/674.75.12

Vereiste documenten?

U moet bepaalde documenten bezorgen voor het onderzoek van de aanvraag:

  • een integrale kopie van uw geboorteakte. Als u in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als u vluchteling bent en geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als u geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt uw identiteit vastgesteld bij vonnis.
  • een uittreksel uit het strafregister.

Volledige tarief : 510 € (2020)
Verminderde tarief : 51 € (2020)