Huwelijks- en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 19/11/2013 met betrekking tot het innen van een retributie voor huwelijks- en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week, uitvoerbaar verklaard op 09/01/2014 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributie regelmatig aan te passen;

Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 21/10/2014 ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT  VAST :

Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2015 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

Er wordt een retributie gevorderd voor het houden van huwelijks- en wettelijke samenwonings-plechtigheden, behalve voor deze die plaatshebben op vrijdagmorgend tussen 8U00 en 12U00.

ARTIKEL 2

Volgens de dag van de week waarop de huwelijks- of wettelijke samenwoningsplechtigheid wordt gevierd, wordt de retributie vastgesteld als volgt :

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag :

 • 2015 : 172,50
 • 2016 : 175,50€                                               
 • 2017 : 179,00€                                               
 • 2018 : 183,00€                                               
 • 2019 : 186,50€                                               

op vrijdag tussen 14 uur en 17 uur en op zaterdag tussen 8 uur en 13 uur :

 • 2015 : 275,50
 • 2016 : 281,00€                                               
 • 2017 : 286,50€                                               
 • 2018 : 292,50€                                               
 • 2019 : 298,00€

op zaterdag tussen 14 uur en 17 uur :

 • 2015 : 566,00
 • 2016 : 577,50€                                               
 • 2017 : 589,00€                                               
 • 2018 : 601,00€                                               
 • 2019 : 613,00€

Op zon- en feestdagen hebben geen huwelijks- en wettelijke samenwoningsplechtigheden plaats.

ARTIKEL 3

De retributie wordt voorafgaandelijk betaald in handen van de Gemeenteontvanger samen met de belasting op het afleveren van het huwelijksboekje, als het geval zich voordoet.  De retributie kan niet worden terugbetaald, behalve in geval van overmacht.  In dit geval moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen die de gegrondheid ervan beoordeelt.

Het kwijtschrift van betaling moet getoond worden aan de dienst Burgerlijke Stand voor de huwelijks- of wettelijke samenwoningsplechtigheid.

ARTIKEL 4

De retributies vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

ARTIKEL 5

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.