Retributies voor technische diensten verleend aan derden

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 19/11/2013 met betrekking tot het innen van een retributie voor technische diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 09/01/2014 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Overwegende dat de technische diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te laten dragen;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributie regelmatig aan te passen;

Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 21/10/2014 ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

STELT  VAST  :

Het volgende fiscaal reglement  vanaf 01/01/2015 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

Er wordt en retributie geheven voor prestaties verricht door het gemeentepersoneel en voor de uitvoering van technische diensten verleend door de gemeentediensten ter gelegenheid van feestelijkheden, sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders, het voorbehouden van parkeerruimte, de organisatie van allerlei manifestaties, enz...

ARTIKEL 2

De bedragen van de retributie worden vastgesteld als volgt :

Voorbehouden van parkeerruimte en andere op de openbare weg :

voor het laden, het vervoeren, het plaatsen en het wegnemen na gebruik van   verkeerssignalisatiematerieel :

 • 2015 : 87,50€
 • 2016 : 89,00€
 • 2017 : 91,00€
 • 2018 : 93,00€
 • 2019 : 95,00€

per opgestelde verkeersplaat en per ondeelbare periode van 24 uur :

 • 2015 : 6,60€
 • 2016 : 6,70€
 • 2017 : 6,85€
 • 2018 : 6,95€
 • 2019 : 7,10€

voor een Nadar afsluiting of kopafsluiting en per ondeelbare periode van 24 uur :

 • 2015 : 2,75€
 • 2016 : 2,80€
 • 2017 : 2,85€
 • 2018 : 2,90€
 • 2019 : 2,95€

De retributies met betrekking tot het voorbehouden van parkeerruimte ter gelegenheid van het verhuizen van partikulieren die hun verblijf komen vestigen of veranderen op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde worden verminderd met 50%.

Tussenkomst van gemeentepersoneel ter gelegenheid van manifestaties zoals feestelijkheden,

sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders en andere : 

per uur en per persoon :

 • 2015 : 21,50€
 • 2016 : 22,00€
 • 2017 : 22,50€
 • 2018 : 23,00€
 • 2019 : 23,50€

per uur per voertuig met bestuurder :

 • 2015 : 30,00€
 • 2016 : 30,70€
 • 2017 : 31,30€
 • 2018 : 32,00€
 • 2019 : 32,70€

 

Voorziening van straat vuilnisbakken : 11,00 EUR

De bedragen van de retributies met betrekking tot de tussenkomst van gemeentepersoneel worden verdubbeld op zon- en feestdagen.

Ieder begonnen uur wordt als volledig uur aangerekend.

ARTIKEL 3

Worden vrijgesteld van de betaling van de retributie, de inrichters van filantropische, culturele, godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder winstoogmerk.

ARTIKEL 4

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon, de privé- of openbare instelling, die om de prestaties en/of diensten verzoekt.  Ze dient betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger, voorafgaandelijk aan het presteren van de gevraagde diensten.

ARTIKEL 5

De retributies vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

ARTIKEL 6

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.